choir loft

  1. koro galerisi, kilise balkonunda koro yeri.