coffee house

  1. Noun kahvehane
  2. kahvehane
  3. kahve
  4. kahve hane