coffee maker

  1. cezve vb. gibi kahve pişirmeye mahsus kap.