combination boiler

  1. Construction kombi
yoğuşmalı kombi Noun, Machinery
çift yoğuşmalı kombi Noun, Machinery