point

 1. Noun, Geometry nokta
 2. Noun sivri uç.
  at gun point = at the point of a gun: silah tehdidiyle.
  He forced the prisoner at
  gun point to stand against the wall.
 3. Noun çıkıntı, uzantı, burun, denize uzanan kara.
  a point of land.
 4. Noun uç, sivri uçlu şey.
  a point pen.
 5. Noun, Geometry nokta.
  point of intersection: kesişme noktası
 6. Noun (belirli) yer, mahal.
  This the point where the car hit the pedestrian.
 7. Noun, Maritime Traffic kerte, pusula taksimatından herbiri.
 8. Noun derece, taksimat üzerinde belirli bir nokta, bir olayın/sürecin başlangıcını bildiren sayı.
  the boiling
  /freezingpoint of water.
 9. Noun (belirli bir) an.
  At this point, two new persons entered: Tam bu anda içeri iki kişi girdi.
 10. Noun buhranlı an, sıra, esna, süre.
  at/on the point of: ânında, esnasında, sırasında.
  at the point
  of death: ölmek üzere iken.
  critical point: nazik/buhranlı an, tehlikeli/kritik dönem.
 11. Noun (anlaşılması/dikkat edilmesi gereken) önemli husus/şey/nokta.
  He has some good points in his argument:
  İtirazında bazı önemli/isabetli noktalar var.
  at all points: her hususta, her bakımdan.
 12. Noun gaye, maksat, hedef, amaç.
  What is your point? Maksadınız nedir?
  What's the point of doing
  this? Bunu yapmaktan maksat ne?
  carry/gain one's point: gayesine ulaşmak, istediğini elde etmek.
 13. Noun noktai nazar, ileri sürülmek istenen fikir/husus/maksat, söz konusu, konu.
  point of view: görüş
  noktası, noktai nazar.
  beside the point: konu dışında, yersiz.
  It is not the point: Maksat o değil.
  come/get to the point: sadede dönmek, asıl konuya gelmek.
  point of order: içtüzüğe uygunluk konusu.
  at all points: her hususta, her bakımdan.
  cardinal point: esas maksat/konu.
 14. Noun öğüt, bilgi, malûmat.
 15. Noun nazarı itibara alınması gereken husus/ özellik/nitelik/taraf.
  his strong/weak point: onun kuvvetli/zayıf
  tarafı.
  point of honor: şeref meselesi.
 16. Noun, Phonetics ses değişimi işareti.
 17. Noun parça, eleman.
 18. Noun, Mathematics tam sayı ile kesri ayırmak için araya konulan nokta (Türkiyede bunun yerine virgül kullanılır).
  ten
  point six (10.6): on virgül altı.
 19. Noun (ölçme/değerlendirme) birim, sayı, puan.
 20. Noun (zar oyununda) kazanabilmek için tutturulması gereken sayı (ilk atışta 7 ve 11 hariç).
  Your point is 4.
 21. Noun geyik boynuzunun dalı.
 22. Noun, Sports (a) kır koşusu, (b) sayı, puan.
 23. Noun (eğitimde) not, puan.
 24. Noun (noktalama işareti olarak) nokta.
 25. Noun, Electronics (a) kontak ucu, (b)
  Brit. priz.
 26. Noun (borsa) hisse senedi fiyat birimi, birim.
 27. Noun (kuyumculukta) ağırlık birimi: 1/100 karat.
 28. Noun, Military (a) ileri karakol veya artçı koruma birliği, (b) süngü muharebesinde) vuruş, saplama.
 29. Noun, Printing 1/72 inçlik aralık ölçüsü.
 30. Noun kâğıt kalınlığı ölçüsü: 0.001 inç.
 31. Noun
  point lace ile ayni anlama gelir. iğne ucu oya.
 32. Noun işaretleme, işaret etme, gösterme.
 33. Noun kurdele, kordon.
 34. Verb yöneltmek, çevirmek, tevcih etmek (parmak, silah vb.).
  point a gun: tüfekle nişan almak.
 35. Verb
  point out: göstermek, işaret etmek.
  point the way: yol göstermek/tarif etmek.
  to point
  out the mistakes: hataları göstermek.
 36. Verb
  point out: belirtmek, tebarüz ettirmek, kanıtlamak, dikkati çekmek, ihtar etmek.
  to point out
  advantages: yararlarını belirtmek.
  Let me to point out that: Şu hususu belirteyim ki …
  I want to point one or two facts: Dikkatinizi bir iki hususa çekmek isterim.
  He pointed out to me that I was wrong: Yanıldığımı kanıtladı.
 37. Verb sivriltmek.
 38. Verb noktalamak, noktalarla işaretlemek.
 39. Verb, Phonetics harfler üzerine ses işaretleri koymak.
 40. Verb
  pointoff: nokta/virgül ile ayırmak.
  point off three figures in your answer.
 41. Verb
  point up: vurgulamak, etkisini artırmak, önemle üzerinde durmak.
  to point up the necessity for caution.
 42. Verb (av köpeği) durup yüzünü dönerek avın yerini göstermek, ferma etmek.
 43. Verb (duvar taşları arasını) çimento/harç ile doldurmak, derzetmek.
 44. Verb
  point at: parmakla göstermek.
  point one's stick at sth: bir şeyi değnekle göstermek/işaret etmek.
 45. Verb (bir şeye) dikkatini çekmek.
  point a moral: (kıssadan) hisse çıkarmak, ahlâk dersi çıkarmak.
 46. Verb (hedefe) nişan almak.
 47. Verb göstermek, delâlet etmek.
  All the evidence point to his guilt: Bütün deliller onun suçlu olduğunu
  gösteriyor.
  It all points to the fact that: Bütün bunlar bizi şu sonuca ulaştırıyor/bize gösteriyor ki …
 48. Verb (bir yöne) dönmek, yüzünü çevirmek.
 49. Verb, Maritime Traffic rüzgâra karşı seyretmek.
baz puan Noun, Economics
onbinde bir Noun, Economics
amacına ulaşmak Verb
kendi fikrini kabul ettirmek Verb
fikrinin doğruluğunu kanıtlamak Verb
amacına erişmek Verb
bir noktayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatmak Verb
meramını anlatmak Verb
birine kendi fikrini zorla kabul ettirmek Verb
fikri üstünde ısrar etmek Verb
fikrinde ısrar etmek Verb
düşüncesinde ısrar etmek Verb
maksadını belirtmek/anlatmak/açıklamak.
He made his point: Maksadını belirtti.
rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek Verb
rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek Verb
birini parmağıyla göstermek Verb
kendi görüşünü zorla kabul ettirmek Verb
görüş açısı üzerinde ısrar etmek Verb
fikrinde ısrar etmek Verb
hayatında dönüm noktasına gelmek Verb
konuşmasında bir konuya sonradan geri gelmek Verb
konuya bağlı kalmak Verb
yerinde söz söylemek Verb
açık ve isabetli konuşmak Verb
bakış açısı Noun
menkul değerler piyasasının fiyat imtiyazı olmadan yapılan yeni teklifleri reddettiği nokta
yangın gibi durumlarda insanların toplanabileceği yer
esas nokta (topçuluk
harekât çıkış noktası Noun
fiyatların düştüğü an
başlangıç noktası Noun
ikili sayı noktası Noun
mutluluk noktası Noun
(US) sınır istasyonu
başa baş noktası Noun
başabaş noktası Noun, Accounting
kırılma noktası Noun
altın noktası Noun
altın ithal ve ihraç noktası Noun
esas sorun
dört esas yönden her biri
ana yön
göbek
merkez
merkez
kontrol noktası Noun
esas nokta
bağlama noktası Noun
temas noktası Noun
çekişmeli bir husus
buluşma noktası Noun
koordinasyon noktası Noun
metinin mesajı
metnin mesajı
kavrama noktası Noun, Transport
geçiş yeri
geçiş noktası Noun
dönüm noktası Noun
kesme noktası Noun, Transport
müzakere konusu
ondalık noktası Noun
ondalık ayırıcı Information Technology
başlangıç noktası Noun
dağılma noktası Noun
görüntü öğesi Information Technology
bityeniği
çizgi
bırakılan nokta Information Technology
sınır kapısı
giriş noktası Noun, Information Technology
giriş tarihi
hasar fazlası reasüransında kullanılan terim olup reasüransın yürürlüğe girdiği noktayı ifade eder
otobana çıkış noktası Noun
başka istasyonlara gönderilen radyo ya da televizyon programının çıkış kaynağı
incelik
nükte
sabit nokta
sabit noktalı Information Technology
bağlama noktası Noun
alev noktası Noun
odak noktası Noun, Optics
gönderildiği yer
sınır noktası Noun
ölçme noktası Noun
ölçme noktası Noun
(taşımacılık) çıkış noktası Noun
başlangıç noktası Noun
ekleme noktası (araya) Information Technology
kesişme noktası Noun
yük kavşak noktası Noun
ana nokta
kıyıortay nokta
su götürür mesele
düğüm noktası Noun
düğüme ait
(bankacılık) şube
parite noktası Noun
kalem ucu Noun
puan Noun, Mathematics
kilit nokta
değerlendirme puanı
(Fr) bir çok sokağın birleştiği nokta
örnekleme noktası Noun
doyma noktası Noun
üzerinde önceden mutabakata varılmış durak yeri
üzerine dokununca acı veren nokta
sızlayan nokta
altın ihraç ve ithal noktası Noun
hareket noktası Noun
başlangıç noktası Noun
çıkış noktası Noun
stratejik nokta
güçlü olunan nokta
kişinin kuvvetli yanı
ince nokta
nükte
destek noktası Noun
destek noktası (merkez bankasının ulusal parayı desteklemek amacıyla müdahale etmesi gerektiği nokta
karakteristik nokta
zayıf nokta
en yüksek nokta
aktarma noktası Noun
transit noktası Noun
nirengi noktası Noun
yük boşaltma noktası Noun
birleşme noktası Noun
intiha noktası Noun
zayıf nokta
akma noktası Noun
kör alfabesi Noun
açıkça
burnunun dibinden
çok kısa mesafeden
dobra dobra
noktası noktasına
nokta esnekliği
(spor) puantaj
(iş dünyasında) bir stratejiyi yönetmek ya da bir görüşü savunmak için seçilmiş kişi
satın alma noktası Noun
işaretlemek Verb
ilişmek Verb
göstermek Verb
nokta görevli polis
nokta prevalans Noun, Medicine
puan durumu
kırda yapılan at koşusu
önemini belirtmek Verb
konuları bir bir ele alarak müzakere etmek Verb
Doğru söylüyorsun.
Haklısın.