protest

 1. itiraz, red, protesto.
  enter/lodge a protest against sth.: bir şeye karşı itirazda bulunmak.
  The
  police took him away, ignoring his protests. There was a wave of student riots, in protest at university conditions.
  under protest: itirazla, istemeyerek, gönülsüz.
  do something under protest: bir şeyi istemeyerek/gönülsüz yapmak.
  sign under protest: istemeyerek/çekimserlikle imzalamak.
 2. Commerce protesto, senet/poliçe/tahvil vb.'nin ibraz edildiği halde ödenmediğini bildiren noter kâğıdı.
 3. Law (a) vergi itirazı: ödenen bir verginin yasaya aykırı olduğunu bildiren itirazname.
  Pay under protest
  : itiraz ederek ödemek. (b) uğranılan kazada kimsenin ihmali olmadığına dair gemi kaptanının resmî bildirisi.
 4. Sports resmî itiraz.
 5. itiraz etmek, reddetmek, protesto etmek, kabul etmemek.
  to protest a decision: bir karara itiraz
  etmek.
  They protested about the bad food at the hotel.
 6. (resmen) beyan/ifade etmek.
 7. iddia etmek.
  The accused protested his innocence: Sanık, suçsuz olduğunu iddia etti.
 8. (noter aracılığı ile) protesto çekmek.
 9. tanık olarak çağırmak, tanık göstermek.
masumiyet masumluk iddiasında bulunmak Verb
suçsuzluğunu tekrar tekrar iddia etmek Verb
protesto
kaydi ihtirazi ile kabul etmek Verb
protesto edilen senedin borçlunun kendinden başka birisi tarafından kabulü
protesto edilen bir senedin borçlunun kendinden başka birisi tarafından genelde belli bir komisyon karşılığı kabulü
bittavassut kabul eden kişi (bir ticari senedi adem-i kabul protestosu üzerine keşideci veya cirantalar yerine kabul eden kişi
protesto
protesto olarak
protestoya neden olmak Verb
öğrenci protestosu Noun
bir seferin yapılmaması veya olan hasar veya fiili ya da umulan kayıp için noter önünde yapılan yeminli bildiri
kaptan ihbarı
senedi protesto etme masrafı
protestoyu ertelemek Verb
protestodan sarfınazar etme
protesto çekmek Verb
protestodan sonra yapılan ciro
protesto çekmek Verb
resmen protesto çekmek Verb
itirazda bulunmak Verb
itirazda bulunmak Verb
protesto çekmek Verb
çekilen protesto
düşüncesiz protesto
acele protesto
vakitsiz acele protesto
protesto ihbarında bulunmak Verb
itirazsız kabul etmek Verb
protestoya başvurmak Verb
bir itiraz bulunmadığından
protestodan sonra yapılan ciro
borçlunun onurunu korumak için protestolu bir senedi ödemek için müdahale
bir protestoya katılmak Verb
protestoya katılmak Verb
itiraz üzerine bir toplantıdan çıkmak Verb
protesto çekmek Verb
protesto çekme
itirazda bulunmak Verb
protesto çekmek Verb
itirazname düzenlemek Verb
protesto çekmek Verb
kitlesel eylem Noun, Politics-Intl. Relations
protesto önergesi
(senet) masrafsız
protestosuz
noterden protesto çekmek Verb
(diplomasi) nota
protesto kaydı
protesto çekmek Verb
protesto ihbarı
protesto bildirisi
protesto bildirisi
ihbar ve protesto
senedin ilk kez ödenmediği bir iş günü içinde'şerh'verme işlemi tamamlanmalıdır
senet yeniden ikinci kez kabul edilmediğinde
bir kambiyo senedinin ödenmemesi durumunda ilk iki aşama
noter iade edilerek protesto edilir
noter senedinin geçerliliği için gerekmese de varlığına tanık olduğuna'şerh'verir
karar vermek Verb
itiraz kararı çıkarmak Verb
geç çekilmiş protesto
vakit geçtikten sonra çekilen protesto
parasını geri isteyeceğini belirterek istemeden ödeme yapmak Verb
protesto edilmiş senedi ödemek Verb
(US) bir vergi talebini kaydı ihtirazi ile ödemek Verb
vergi talebini kayd-ı ihtirazi ödemek Verb
protesto üzerine ödeme
ödemek zorunda olmadığını ve parasının iadesini talep edeceğini belirterek istemeden yapılan ödeme
protesto mahalli
itirazda bulunmak Verb
itiraz etmek Verb
şiddetli itirazda bulunmak Verb
protestoda bulunmak Verb
protesto ile karşılamak Verb
protesto ile karşılaşmak Verb
geciken protesto
gecikmiş protesto
deniz raporu
şiddetli itiraz
şiddetli protesto
avarya zaptı
gemi de sefer sırasında meydana gelen olayları resmen bildiren belge
oturma eylemi Noun, Politics-Intl. Relations
resmi protesto
protestoya neden olmak Verb
durma eylemi Noun, Politics-Intl. Relations
duran adam eylemi Noun, Politics-Intl. Relations
itiraz fırtınası Noun
sokak gösterisi Noun, Politics-Intl. Relations
kuvvetli protesto
öğrenci protestosu Noun
borçludan başka bir kişinin genellikle bir komisyon karşılığı protesto edilmiş senedi ödemeyi kabul etmesi
bittavassut kabul
ödemek zorunda olmadan
bir şeyi protesto olarak yorumlamak Verb
kaydı ihtirazi
kaydı ihtirazi ile
ihbar ve protestosuz kaydı
protestodan feragat etme
bir senedin vadesinde ödenmemesi durumunda senedi ciro edenin sorumluluk taşıyacağı kaydı
ağızı dili olmamak Verb
sefer esnasında meydana gelen olayları resmen bildiren belge
bir senedi protesto etmek Verb
ödenmemiş senedi protesto etmek Verb
bir senedi protesto etmek Verb
bir mitingi protesto etmek Verb
evliliğe itiraz etmek Verb
evlenmeye itiraz
protesto etmek Verb
protesto belgesi
protesto harçları Noun
protesto masrafları Noun
protesto gösterisi
protesto masrafları Noun
protesto ücretleri Noun
protesto masrafları Noun
daha iyi güvenlik tedbiri için protesto
daha iyi güvenlik önlemi için protesto
ödeme protestosu Noun
adem-i tediye protestosu Noun
ademi tediye protestosu Noun
kabul görmediği için poliçenin protesto edilmesi Noun
halkın genel protestosu Noun
yazılı protesto
haykırmak Verb
protesto yürüyüşü
protesto toplantısı
kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protestosu Noun
kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protesto su kuvvetli protesto
müdahaleyi protesto
gemi kaptanının
geminin uğradığı kazada kimsenin sorumluluğu olmadığına dair resmi takriri Noun
protesto grevi
tepki oyu Politics-Intl. Relations
protestosuz (masrafsız
protesto suz
birini yalanlamak Verb
inkâr etmek Verb
gemideki hasar hakkında yeminli bildiri vermek Verb
senede protesto çekmek Verb
senedi protesto çekmek Verb
senedi protesto etmek Verb
(US) noterden çekilmiş protesto
noterden çekilmiş protesto