cover note

  1. Noun geçici sigorta mukavelesi: sigorta ücretinin ödendiğini bildiren matbu not. Sigorta poliçesi hazırlanıncaya
    kadar poliçe yerine geçer.
tedavüldeki paranın karşılığı
tedavül deki paranın karşılığı