dispose of

  1. (a) halletmek, sonuçlandırmak, intaç etmek, tamamlamak, (b) bertaraf etmek, başından savmak, elden çıkarmak,
    satmak, hibe etmek, vermek, (c) yoketmek, imha etmek, defetmek.
    dispose of those old newspapers.
işini satmak Verb
bir şirketteki payını elden çıkarmak Verb
düşmanlarını bertaraf etmek Verb
varını yoğunu elinden çıkarmak Verb
malını elden çıkarmak Verb
vaktini dilediği gibi harcamak Verb
zamanını dilediği gibi kullanmak Verb
vakit ktiinıdilediği gibi harcamak Verb
... üzerinde tasarrufta bulunmak Verb, Law
senedi elden çıkarmak Verb
bir senedi elden çıkarmak Verb
cesedi kazıp topraktan çıkarmak Verb
bir davayı sonuçlandırmak Verb
büyük sermayesi olmak Verb
(sınav) bütün soruları yanıtlamak Verb
bir soruyu yanıtlamak Verb
bir kotaya sahip olmak Verb
bir sorunu halletmek Verb
bir değişiklik teklifini karara bağlamak Verb
bir tezi çürütmek Verb
vasiyetname ile miras bırakmak Verb
malları elinden çıkarmak Verb
arazi devir ve temlikinde bulunmak Verb
kura çekmek Verb
bir mülkü mal sahibi sıfatıyla tasarruf etmek Verb
mal üzerinde tasarrufta bulunmak Verb
mülkü mal sahibi sıfatıyla tasarruf etmek Verb
çöp atmak Verb
birinden kurtulmak Verb
birinin kaderine hükmetmek Verb
birkaç makalede birini saf dışı bırakmak Verb
gündemin sonuna gelmek Verb
(Br) sabah postasını tetkik etmek Verb
üretimi sürmek; üretileni imha etmek, elden çıkarmak Verb
bir malı tasarruf edebilme ehliyeti
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Verb
mezar açıp içinden cesedi çıkarma izni