document

 1. Noun vesika
 2. belge, vesika, doküman.
  documents pertaining to the case: dava dosyası.
  against documents:
  aleyhte deliller/belgeler.
  document-evidence: yazılı delil.
  document (film): belge(sel) film.
 3. evrak, -name.
 4. senet, delil.
 5. tenbih, ihtar, nasihat.
 6. belgelemek, tevsik etmek, belgelerle kanıtlamak.
  to document a case. That's a very interesting claim,
  but can you document it?
  documented: belgeli, belgelere dayanan, mevsuk.
  A carefully documented biography.
 7. Maritime Traffic gemiye kimlik/sicil belgesi vermek.
 8. talimat vermek.
bir vesikaya imza atmak Verb
bir belgeye imza atmak Verb
bir vesikaya imza atmak Verb
bir belgeye imzasını atmak Verb
idddiasını tevsik etmek Verb
sahte evrak Noun, Criminal Law
resmi belgede sahtecilik Noun, Criminal Law
özel belgede sahtecilik Noun, Criminal Law
adli belgeler Noun, Law
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (NACE kodu: 82.19) Noun, Trades-Professions
bir belgeye mührünü basmak Verb
bir belgeye mührünü basmak Verb
imzasını bir belgeye koymak Verb
bir belgeye imza atmak Verb
bir belgeyi imzasıyla tasdik etmek Verb
bir belgeyi imzalamak Verb
bir belgeyi onaylamak için damgalamak Verb
adını bir belgenin altına koymak Verb
seyahat belgeleri Noun, International Law
ilişikteki evrak
bir belgeye mühür basmak Verb
bir belgeyi tahrif etmek Verb
otuz yıldan eski vesikalar
ekli belge
Türkiye-AT ilişkilerinde malların serbest dolaşımı için verilen belge
Türkiye-AT ilişkilerinde ihraç mallarının üçüncü bir ülkede altı ay süre ile depolanacağı zaman verilen belge
geçerli belge
tasdikli belge
geçerli belge
ilgili evrak
işbu belge hamili
iş evrakı
bir belgenin başlık yazısı
bir belgenin tasdiki Noun
bir evrakın geçerliğini kabul etmemek Verb
bir belgenin geçerliğini kabul etmemek Verb
ticari kredi dokümanları Noun
ticari evrak
tasdikli evrak
tasdikli belge
evraklara bakma
bir belgenin muhtevası Noun
bir belgenin muhtevası Noun
bir belgenin içindekiler Noun
yürürlükteki belge Information Technology
veri belgesi Information Technology
senetle teminat altına alınmış borç
bir belgeyi geçersiz saymak Verb
bir vesikayı yok etmek Verb
bir belgenin geçerliğine itiraz etmek Verb
bir belge hazırlamak Verb
bir belge düzenlemek Verb
bir evraka işaret koymak Verb
bir belgenin arkasını imzalamak Verb
bir belgenin arkasına bir şeyler yazmak Verb
bir belgenin arkasında yazılı şey
bir belgeyi iri harflerle kopya etmek Verb
ihale belgesi
evrakı müsbite
bir belgenin aslı gibi sureti Noun
bir kanuni belge akdetmek Verb
sahte belge düzenlemek Verb
uydurma belge
telsiz ile gönderilen belge
resmi belgede sahtecilik Noun, Law
bir belgeyi tahrif etmek Verb
bir evrakın yanlış kaleme alınması
evrakı dosyaya kaldırmak Verb
bir evrakı dosyalamak Verb
bir evrakı dosyaya kaldırmak Verb
yabancı ülkenin belgesi
sahte belge düzenlemek Verb
sevk evrağı
kimlik belgesi Noun, Law
(mahkeme kararıyla) mahkemede kanıt olarak kullanmak niyetiyle bir evraka el koyulup muhafaza edilmesi
için mahkeme kalemine teslim etmek
Verb
bir evrakı müsadere etmek Verb
müsadere edilmiş evrak
erişilmesi olanaksız belge
suçlayıcı evrak
bir evrak üzerine konulan onay notu
bir belgeyi parafe etmek Verb
bir belgeyi incelemek Verb
sigorta belgesi
eksik belge
eksik evrak
usule aykırı düzenlenmiş belge
mahkeme evrakı
kanuni vesika
kanuni belge
evrak düzenlemek Verb
bir evrakı atmak Verb
askerlik yoklama belgesi Noun, Military
bir evrakı yanlış bir yere koyup sonra bulamamak Verb
bir belgeyi yanlış yere koymak Verb
yanlış adrese giden evrak
negatif belge (Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından verilen , üye kuruşların yaptıkları anlaşmaların
Ortak Pazar kurallarına ters düşmediğini belirte
ciro edilebilir kıymetli evrak
noter tasdikli belge
noter belgesi
noter tasdikli evrak
resmi belge
orijinal belge
resmi belge
ihtira beratı Noun, IP Law
bir belgenin sahteliğini ileri sürmek Verb
polis zabıtı
polis sorgulama belgesi
sigorta senedi poliçesi
yazılı şirket politikası Noun
pratika Maritime Traffic
bir belge sunmak Verb
özel belge
gizli belge
bir belge ibraz etmek Verb
Belge doğruluğunu sağlamak Verb, Information Technology
belge yle kanıtlamak Verb
resmi belge
reklam dökümanı
bir evraka referans koymak Verb
bir evrak sunmak Verb
bir belgenin bir yere sunulması
içerdiği hassas bilgiler üstü kapatılarak gizlenmiş belge, sansürlenmiş belge Noun, Law
bir belgeye göndermede bulunmak Verb
(Br) araba ruhsatı
ilgili evrak
ilgili belge
altını imzalama hakkı
gizli belge
bir belgeye mühür basmak Verb
bir belgeyi geçerli şekilde hazırlamak Verb
bir belgeyi kanunun gerektirdiği şekilde düzenlemek Verb
bir belge imzalamak Verb
bir belgeyi imzalama
bir belgeye damga basmak Verb
bir evrakı damgayla onaylamak Verb
tasdik etmek Verb
bir belge altına imza atmak Verb
bir belgenin imza sahibi
bir belgenin imza sahibi
bir belge temin etmek Verb
müstenidat Noun, Law
bir belgeyi gizlemek Verb
bir belgenin içeriğini tahrif etmek Verb
bir belgenin içerisindekileri tahrif etmek Verb
bir belgeyi tahrif etmek Verb
kanuni bir belgenin kopyası Noun
sevk evrakı
seyahat belgesi
piyasaya sahte evrak sürmek Verb
sahte bir senedi tedavüle koymak Verb
bir belgeyi elinde tutmak Verb
bir belgeyi alıkoymak Verb
geminin gerekli kâğıtlarını sağlamak Verb
bir gemiyi resmi belgelerle donatmak Verb
bir yolcuya gerekli belgeleri sağlamak Verb
belgeli itibar kredisi
vesika mukabili kredi
belge sözlüğü Information Technology
belge biçimi Information Technology
belge kitaplığı Information Technology
belge yönetimi Information Technology
belge kipi Information Technology
belge adı Information Technology
mal senedi
tasarruf belgesi
mal senedi
emtea senedi
arsa mülkiyeti senedi
ortak anlayış belgesi Information Technology
belge erişim Information Technology
belgelemek Verb
belge örneği Information Technology
mühürlenmiş evrak
belge penceresi Information Technology
bir rapora belge eklemek Verb
bir evrakı dosyaya ilave etmek Verb
bir evrakı birine bildirmek Verb
bir evrakı dosyaya koymak Verb
bir evrakı dosyaya koymak Verb
bir belgeyi onaylatmak Verb
bir belgeyi tasdik ettirmek Verb
bir evrakı iki suret hazırlamak Verb
bir belgeyi dosyasına koymak Verb