1. İsim vesika
 2. belge, vesika, doküman.
  documents pertaining to the case: dava dosyası.
  against documents:
  aleyhte deliller/belgeler.
  document-evidence: yazılı delil.
  document (film): belge(sel) film.
 3. evrak, -name.
 4. senet, delil.
 5. tenbih, ihtar, nasihat.
 6. belgelemek, tevsik etmek, belgelerle kanıtlamak.
  to document a case. That's a very interesting claim,
  but can you document it?
  documented: belgeli, belgelere dayanan, mevsuk.
  A carefully documented biography.
 7. Denizcilik gemiye kimlik/sicil belgesi vermek.
 8. talimat vermek.
bir vesikaya imza atmak Fiil
bir belgeye imza atmak Fiil
bir vesikaya imza atmak Fiil
bir belgeye imzasını atmak Fiil
idddiasını tevsik etmek Fiil
sahte evrak İsim, Ceza Hukuku
resmi belgede sahtecilik İsim, Ceza Hukuku
özel belgede sahtecilik İsim, Ceza Hukuku
adli belgeler İsim, Hukuk
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (NACE kodu: 82.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bir belgeye mührünü basmak Fiil
bir belgeye mührünü basmak Fiil
imzasını bir belgeye koymak Fiil
bir belgeye imza atmak Fiil
bir belgeyi imzasıyla tasdik etmek Fiil
bir belgeyi imzalamak Fiil
bir belgeyi onaylamak için damgalamak Fiil
adını bir belgenin altına koymak Fiil
seyahat belgeleri İsim, Uluslararası Hukuk
ilişikteki evrak
bir belgeye mühür basmak Fiil
bir belgeyi tahrif etmek Fiil
otuz yıldan eski vesikalar
ekli belge
Türkiye-AT ilişkilerinde malların serbest dolaşımı için verilen belge
Türkiye-AT ilişkilerinde ihraç mallarının üçüncü bir ülkede altı ay süre ile depolanacağı zaman verilen belge
geçerli belge
tasdikli belge
geçerli belge
ilgili evrak
işbu belge hamili
iş evrakı
bir belgenin başlık yazısı
bir belgenin tasdiki İsim
bir evrakın geçerliğini kabul etmemek Fiil
bir belgenin geçerliğini kabul etmemek Fiil
ticari kredi dokümanları İsim
ticari evrak
tasdikli evrak
tasdikli belge
evraklara bakma
bir belgenin muhtevası İsim
bir belgenin muhtevası İsim
bir belgenin içindekiler İsim
yürürlükteki belge Bilgi Teknolojileri
veri belgesi Bilgi Teknolojileri
senetle teminat altına alınmış borç
bir belgeyi geçersiz saymak Fiil
bir vesikayı yok etmek Fiil
bir belgenin geçerliğine itiraz etmek Fiil
bir belge hazırlamak Fiil
bir belge düzenlemek Fiil
bir evraka işaret koymak Fiil
bir belgenin arkasını imzalamak Fiil
bir belgenin arkasına bir şeyler yazmak Fiil
bir belgenin arkasında yazılı şey
bir belgeyi iri harflerle kopya etmek Fiil
ihale belgesi
evrakı müsbite
bir belgenin aslı gibi sureti İsim
bir kanuni belge akdetmek Fiil
sahte belge düzenlemek Fiil
uydurma belge
telsiz ile gönderilen belge
resmi belgede sahtecilik İsim, Hukuk
bir belgeyi tahrif etmek Fiil
bir evrakın yanlış kaleme alınması
evrakı dosyaya kaldırmak Fiil
bir evrakı dosyalamak Fiil
bir evrakı dosyaya kaldırmak Fiil
yabancı ülkenin belgesi
sahte belge düzenlemek Fiil
sevk evrağı
kimlik belgesi İsim, Hukuk
(mahkeme kararıyla) mahkemede kanıt olarak kullanmak niyetiyle bir evraka el koyulup muhafaza edilmesi
için mahkeme kalemine teslim etmek
Fiil
bir evrakı müsadere etmek Fiil
müsadere edilmiş evrak
erişilmesi olanaksız belge
suçlayıcı evrak
bir evrak üzerine konulan onay notu
bir belgeyi parafe etmek Fiil
bir belgeyi incelemek Fiil
sigorta belgesi
eksik belge
eksik evrak
usule aykırı düzenlenmiş belge
mahkeme evrakı
kanuni vesika
kanuni belge
evrak düzenlemek Fiil
bir evrakı atmak Fiil
askerlik yoklama belgesi İsim, Askerlik
bir evrakı yanlış bir yere koyup sonra bulamamak Fiil
bir belgeyi yanlış yere koymak Fiil
yanlış adrese giden evrak
negatif belge (Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından verilen , üye kuruşların yaptıkları anlaşmaların
Ortak Pazar kurallarına ters düşmediğini belirte
ciro edilebilir kıymetli evrak
noter tasdikli belge
noter belgesi
noter tasdikli evrak
resmi belge
orijinal belge
resmi belge
ihtira beratı İsim, Fikri Mülkiyet Hukuku
bir belgenin sahteliğini ileri sürmek Fiil
polis zabıtı
polis sorgulama belgesi
sigorta senedi poliçesi
yazılı şirket politikası İsim
pratika Denizcilik
bir belge sunmak Fiil
özel belge
gizli belge
bir belge ibraz etmek Fiil
Belge doğruluğunu sağlamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
belge yle kanıtlamak Fiil
resmi belge
reklam dökümanı
bir evraka referans koymak Fiil
bir evrak sunmak Fiil
bir belgenin bir yere sunulması
içerdiği hassas bilgiler üstü kapatılarak gizlenmiş belge, sansürlenmiş belge İsim, Hukuk
bir belgeye göndermede bulunmak Fiil
(Br) araba ruhsatı
ilgili evrak
ilgili belge
altını imzalama hakkı
gizli belge
bir belgeye mühür basmak Fiil
bir belgeyi geçerli şekilde hazırlamak Fiil
bir belgeyi kanunun gerektirdiği şekilde düzenlemek Fiil
bir belge imzalamak Fiil
bir belgeyi imzalama
bir belgeye damga basmak Fiil
bir evrakı damgayla onaylamak Fiil
tasdik etmek Fiil
bir belge altına imza atmak Fiil
bir belgenin imza sahibi
bir belgenin imza sahibi
bir belge temin etmek Fiil
müstenidat İsim, Hukuk
bir belgeyi gizlemek Fiil
bir belgenin içeriğini tahrif etmek Fiil
bir belgenin içerisindekileri tahrif etmek Fiil
bir belgeyi tahrif etmek Fiil
kanuni bir belgenin kopyası İsim
sevk evrakı
seyahat belgesi
piyasaya sahte evrak sürmek Fiil
sahte bir senedi tedavüle koymak Fiil
bir belgeyi elinde tutmak Fiil
bir belgeyi alıkoymak Fiil
geminin gerekli kâğıtlarını sağlamak Fiil
bir gemiyi resmi belgelerle donatmak Fiil
bir yolcuya gerekli belgeleri sağlamak Fiil
belgeli itibar kredisi
vesika mukabili kredi
belge sözlüğü Bilgi Teknolojileri
belge biçimi Bilgi Teknolojileri
belge kitaplığı Bilgi Teknolojileri
belge yönetimi Bilgi Teknolojileri
belge kipi Bilgi Teknolojileri
belge adı Bilgi Teknolojileri
mal senedi
tasarruf belgesi
mal senedi
emtea senedi
arsa mülkiyeti senedi
ortak anlayış belgesi Bilgi Teknolojileri
belge erişim Bilgi Teknolojileri
belgelemek Fiil
belge örneği Bilgi Teknolojileri
mühürlenmiş evrak
belge penceresi Bilgi Teknolojileri
bir rapora belge eklemek Fiil
bir evrakı dosyaya ilave etmek Fiil
bir evrakı birine bildirmek Fiil
bir evrakı dosyaya koymak Fiil
bir evrakı dosyaya koymak Fiil
bir belgeyi onaylatmak Fiil
bir belgeyi tasdik ettirmek Fiil
bir evrakı iki suret hazırlamak Fiil
bir belgeyi dosyasına koymak Fiil