enterprise

  1. Noun, Competition Law teşebbüs
  2. Noun, Economics girişim
  3. Noun girişim, teşebbüs.
    Some people believe in private enterprise, while others believe in government ownership of industry.
  4. Noun işletme, kuruluş, kurum, müessese, firma.
    one of the largest enterprises of its kind.
  5. Noun girişkenlik, atılganlık, acarlık, açıkgözlülük, uyanıklık.
  6. Noun sonucu şüpheli olan önemli ve zor iş/proje.
parasını bir teşebbüse yatırmak Verb
bir teşebbüse para yatırmak Verb
parasını bir girişime yatırmak Verb
tasarrufunu bir işe yatırmak Verb
tasarruflarını bir ticaret işine yatırmak Verb
adını bir girişime vermek Verb
tarım kuruluşu
tarım işletmesi
tarım işletmesi
külfetli iş
bir teşebbüsün yönetimini üstlenmek Verb
inşaat teşebbüsü
inşaat girişimi
ticari teşebbüs
ekonomik çalışma gösteren tüzel kişi
ticari girişim
bir işletmeyi yürütmek Verb
hayırseverlik kuruluşu
kamu yararına kuruluş
bir firmanın batması
ticari müessese
ticari kuruluş
ticari teşebbüs
ticaret işletmesi
ticari işletme
ortak iş
rakip girişim
bir girişimin başarısına yardımcı olmak Verb
bir ticarethanenin yönetimi Noun
kooperatif girişimi
kooperatif kuruluş
kooperatif birliği
bir firmayı yönetmek Verb
dağıtımcılık
dağıtım işletmesi
yerli şirket
iktisadi işletme Noun, Management
bir girişimi teşvik etmek Verb
birinin bir işe ilgisini çekmek Verb
işletme finanse etmek Verb
işletmeyi finanse etmek Verb
finans kuruluşu
finansman kuruluşu
yabancı şirket
bir teşebbüsün şekli
serbest teşebbüs: ekonominin serbest rekabet ve arz-talep prensibi ile kendi kendini düzenlemesi doktrini. Noun
ticari girişim özgürlüğü
hareket hürriyeti
girişim özgürlüğü
şirket kurma özgürlüğü
devlet teşekkülü
devlet teşebbüsü
devlet teşebbüsü
devlet teşebbüsü
bir şirkette payı olmak Verb
bir girişime büyük paralar yatırmış olmak Verb
bir şirkette büyük parası olmak Verb
ağır sanayii teşebbüsü
ağır sanayi teşebbüsü
sermaye-yoğun teşebbüs
yoğun sermayeli teşebbüs
şahsa ait şirket
sanayii teşebbüsü
sanayi teşebbüsü
sanayi şirketi
bir teşebbüs kurmak Verb
sigorta teşebbüsü
ortak girişim
büyük teşebbüs
yeni bir iş başlatmak Verb
bir teşebbüs kurmak Verb
bir teşebbüse girişmek.
bir girişimin ruhu
üretici girişim
orta büyüklükteki işletme
bir işletmeyi sömürmek Verb
karma girişim
örnek girişim
tekelci girişim
tekel girişimi
(US) şirketler topluluğu
(US) mağazalar zincirinden oluşan girişim
belediye kuruluşu
yerel yönetime ait olan ve onun tarafından işletilen işletme
spekülasyon kuruluşu
ortak girişim
devlet girişimi
millileştirilmiş teşebbüs
ticari olmayan girişim
kâr amacı gütmeyen girişim
bir işe para koymak Verb
bir girişime mali bakımdan iştirak etmek Verb
finansal olarak bir girişime katılmak Verb
bir girişime katılma
özel teşebbüs
özel girişim Noun, Economics
kâr getiren girişim
üretken girişim
kârlı girişim
geleceği parlak girişim
büyüyen girişim
iyi iş yapan girişim
gelişen girişim
kamu işletmesi
kamu girişimi
kamu teşebbüsü
kamu girişimi
bir teşebbüse can katmak Verb
bir kişinin
izin almadan toprağına giren mütecavizi toprağından çıkarma hakkı
bir kimsenin yarattığı tedirginlikten dolayı bir kişinin
bu tedirginliğe son vermek amacıyla o kişinin toprağına girme hakkı
şahsa ait teşebbüs
küçük işletme
sağlam iş
bir girişimin başı
riskli girişim
spekülatif girişim
iktisadi devlet teşekkülü Noun, Organizations
devlet iktisadi teşekkülü
kamu iktisadi kuruluşu Noun, Organizations
devlet ticari teşebbüsü
devlet ticari işletmesi
(US) işletme hesap durumu
kamu iktisadi teşebbüsü Noun, Organizations
bir girişimde mali iştiraki olmak Verb
bir girişimin başarısına yardım etmek Verb
ticaret teşebbüsü
nakliyat firması
girişimin türü
tescilli olmayan girişim
sendika girişimi
toptancı ticari kuruluş
riske giren teşebbüs
riskli girişim
dalavereli girişim
teşebbüsü içine alan muhasebe sistemi
bir iktisadi değerin bugünkü sahiplerine mal oluşu
teşebbüsün şimdiki maliyeti
girişim ekonomisi
(US) girişim ekonomisi
kurumsal kaynak planlaması (KKP) Noun, Management
firmanın değeri
girişim bölgesi
girişim bölgesi (özel sektörün faaliyetini desteklemek amacıyla hükümetin bazı vergi yüklerini kaldırdığı
ve ticari mevzuatı kolaylaştırdığı bölge
serbest girişimcilik ekonomisi
serbest teşebbüs sanayii
serbest girişim politikası Noun
serbest teşebbüs sistemi
serbest girişim sistemi
şirket içinden yapılan suikast
özel teşebbüsü hükümet denetimine tercih etmek Verb
bir firmayı yeniden yoluna koymak Verb
Avrupa Kamu İşletmeleri Merkezi
Işletmeler ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı
Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ)
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Noun, Organizations