false coin

  1. sahte para
  2. sahte para basma
  3. kalp para
sahte para sürmek Verb