gain one's points

  1. Verb fikrini kabul ettirmek