lease

 1. kira sözleşmesi/kontratı.
 2. icar, kiralama.
  a ten years' lease: on yıl için kiralama.
 3. icara verilen/kiralanan mülk.
 4. kira/icar süresi.
  They have a long lease on the property.
  This lease is up in May: Bu kiranın
  süresi Mayısta bitiyor.
 5. fırsat, imkân.
  a lease on life: hayatta ele geçen fırsat.
  a new lease on life: daha uzun/sağlıklı/ferah/mutlu
  yaşama fırsatı.
  take on a new lease of life: yeniden hayata/mutluluğa kavuşmak.
  The antibiotics have given him a new lease of life: Antibiyotikler sayesinde sağlığına tekrar kavuştu.
 6. kiralamak, kontrat ile kiraya vermek.
  She planned to lease her apartment to a friend.
 7. kiralamak, kira ile tutmak.
  He leased the farm from the old man.
finansal kiralama Noun, Banking
leasing Noun, Banking
bir kira mukavelesini devretmek Verb
ticari gayrimenkullerin ipotekleriyle ilgili olarak çoğunlukla istenen ek talimat
mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış
kiralanmış olmak Verb
(Br) kiracının kiraladığı arazi üzerinde binalar yapması
bunların kira süresince korunması ve belirli bir kira ödemesini öngörür sözleşme
bina kiralama
bir kira sözleşmesini iptal etmek Verb
kira sözleşmesini iptal etmek Verb
kira sözleşmesinin feshi Noun
finansal kiralama Noun, Banking
leasing Noun, Banking
kiranın başlangıçı
kiranın başlangıcı
bir yeri ticari maksatla kullanmak üzere kiralama
ticari amaçla kullanılan gayrimenkule ait ticaret sözleşmesi
mülkiyete dönüştürülebilecek kira sözleşmesi
şartlı kira mukavelesi
sınır ötesi kiralama
kiracısı olduğu mülkü ciro etme
devren kiralama
süresi belirlenmiş kira sözleşmesi
bir şeyden yararlanma hakkının sona ermesi
kira sözleşmesi hazırlamak Verb
kira süresi
kira sözleşmesi imzalamak Verb
bir kira sözleşmesi akdetmek Verb
makine teçhizat kiralama
makine kiralama
kira tahmini
bir kira sözleşmesinin son bulması
kira sözleşmesini uzatmak Verb
aynı amaçla kullanılma süresi uzatılmış sözleşme
çiftlik kira sözleşmesi
çiftçilik kira sözleşmesi
çiftlik kira kontratı
çiftlik kira sözleşmesi
(bakım ve muhafazasız) makine kira sözleşmesi
bir kira sözleşmesinin feshi Noun
kira formaliteleri Noun
her türlü tamiratın kiracıya ait olduğunu öngören kontrat
tamamıyla ödenmiş kiralama
petrol arama ve üretme ruhsatı
kiralamak Verb
kiracı olarak kabul etmek Verb
icara verme
kira sözleşmesi imzalama
gayrimenkul kira sözleşmesi
gayri menkul kira sözleşmesi
emlak kirası (sözleşmesi
bir mülkü esas mal sahibi olarak başkasına kiralama
bir araziyi kiralamak Verb
kiracı sıfatıyla zilyet olmak Verb
icarı altında tutmak Verb
(US) 28 yıllığına kiralama
tamir koymak şartıyla yapılan kiralama
feshi ihbar olunamayan kira sözleşmesi
feshi ihbar edilemeyecek kira sözleşmesi
ortaklık yoluyla kiralamalar
kiralanmış arazi
ödünç verme veya kiralama sistemi
kira ile vermek Verb
kiralamak Verb
kiraya verme
dolaylı kiralama
yıllarca süren kiralama
uzun vadeli kiralama
uzun süreli kira sözleşmesi
uzun vadeli kredi
uzun vadeli kira
ucuz kira
düşük fiyata yapılan kira sözleşmesi
düşük fiyatla yapılan kira sözleşmesi
ana kira sözleşmesi
maden işletme kira sözleşmesi
maden ocağı işletme kira sözleşmesi
maden ocağı işletme sözleşmesi
uygun fiyatla yapılan kiralama
birden çok konut birimini kapsayan kira kontratı
net kira sözleşmesi (tüm bakım masrafları , vergiler , sigorta ve diğer giderlerin mal sahibince karşılanacağını belirten sözleşme
doksan dokuz yıllığına kiralama
99 yıllık üs hakkı (kiracının kiraladığı arazi üzerinde yapı yapması , bunları 99 yıl süreyle iyi durumda
koruması ve belirli bir yer kirası ödemesini
meslek icrası şartıyla yapılan kontrat
kira sözleşmesinin bitiminde
kira sözleşmesinin son bulması üzerine
kiralanmış
iade edildiğinde mülkün o günkü değerine dayalı olarak ek ödeme yapılmasını gerektirebilecek kira sözleşmesi
işletme kiralaması
hâsılat vermeyen bir menkul veya gayri menkul icarı
adi icar
sözlü kira anlaşması
sözlü kira sözleşmesi
kira dönemi
daimi kira
sürekli yenilenebilecek kira sözleşmesi
kiraya verilen ürünler Noun
kira sözleşmesinin hükümleri Noun
kanun hüküm kmüleri Noun
kira sözleşmesini tescil ettirmek Verb
bir kira sözleşmesini yenilemek Verb
kontratı yenilemek Verb
bir kira sözleşmesinin yenilenmesi Noun
uzatılan kira sözleşmesi
kira sözleşmesinde yazılı kira
tamir masraflarının kiracı tarafından üstlenileceğini öngören kira sözleşmesi
kiracının
tüm tamirat işlerinin maliyetini yüklendiği kira sözleşmesi
hükümetin gelecekteki bir tarihte yürümeye başlayacak olan kira sözleşmesi
bir kira akdinin son bulması üzerine hüküm ifade edecek ikinci sözleşme
(US) makine kirası ve bakımı sözleşmesi
dükkân kirası
bitmesine 50 yıldan az süre kalmış kira sözleşmesi
bitmesine elli yıldan az süre kalmış kira sözleşmesi
bir kira sözleşmesi imzalamak Verb
kira sözleşmesi imzalamak Verb
bir kira sözleşmesi imzalanması
seken ödemeli kiralama
özel kira sözleşmesi
ihtisaslaşmış hizmet kiralaması
(US) dükkân kirası
düzenli kira ödemeli
bir kira hakkından vazgeçme
malsahibi ve kiracının aralarında anlaşarak bir kirayı normal bitiş tarihinden önce feshetmesi
tahliye etmek Verb
trampa kiralama
bir mülk kiralamak Verb
yeni bir kira sözleşmesi imzalamak Verb
işletmek üzere arazi kiralamak Verb
99 yıllık kira sözleşmesi imzalamak Verb
bir kira sözleşmesini yenilemek Verb
kiralanan yerin tamir ve bakımının kiracı tarafından üstlenildiği kira sözleşmesi
kira süresi Noun
kira sözleşmesini feshetmek Verb
bir kira sözleşmesini feshetmek Verb
kira kontratına son vermek Verb
bir kira kontratına son vermek Verb
süresi belirlenmiş kira sözleşmesi
kira kontratının feshi
kira şartları Noun
yeni bir kira sözleşmesi
kiracısı olduğu bir mülkü başkasına kiralamak Verb
iyileşen kiralama
hasılat icarı.
yazılı kira sözleşmesi
depozit depozito bırakmak Verb
kâr getirmek Verb
kâr bırakmak Verb
bir dükkânı kiralamak Verb
dükkânı kiralamak Verb
kira kontratı Noun, Law
kira mukavelesi
kira sözleşmesi Noun, Law
geri kiralama (bir mülk sahibinin sermaye olarak kullanmak üzere nakit elde etmek için uyguladığı bir
yöntem , bir sermaye malını sattıktan sonra onu
satıcının sattığı malı sahibinden kiralaması
emlak komisyoncusu
emlak komisyoncusu
kira kontratı Noun, Law
kira sözleşmesi Noun, Law
kira sözleşmesinin son bulması
belirli bir süre için yapılan kira sözleşmesi
kiracı
müstecir
bir ikametgâhın kiraya verilmesi
bir çiftliğin kiraya verilmesi
bir evin kiraya verilmesi
bir evin kiralanması
arazinin kiraya verilmesi Noun
resülmalın kiralanması
varlıkların kiralanması
işyerinin kiralanması
arazinin kiraya verilmesi Noun
kira ödemesi
kira süresi
mülkü kiraya vermek Verb
kira sözleşmesinin yenilenmesi
kiralanmış depo
mahpusların çalıştırılması sistemi
kiralamak Verb
kira değeri
satın alma tercihli kiralama
işletme hakkı devri Noun, Competition Law
uçak kiralama anlaşması
tamiri sahibine ait olmak üzere kiralama
kiralanan yerin tamiri ev sahibine ait olmak üzere kiralama
matbu kira kontratı
satıp yeniden kiralama (sermaye sağlamak amacıyla bir sabit varlığın satılması ve alıcıdan kiralanması
kontrat sona eriyor
kira sözleşmesi bitiminde