legacy

  1. Noun, Civil Law miras, tereke, vasiyetle birine bırakılan para/mal.
  2. Noun miras, atalardan kalan şey.
    a legacy of the past: geçmişten kalma, mazinin mirası, anmalık, armağan,
    yâdigâr, bergüzar.
    Our legacy from ancient Empire.
  3. Noun kalıntı, kalıt.
bir mirası iptal etmek Verb
vasiyetin miktarını azaltmak Verb
bir vasiyetin miktarını azaltmak Verb
hemen tevarüs edilen şartsız miras
mutlak miras
şartsız miras
mutlak miras (şartsız miras
bir mirasa ek başka bir miras
ya da ek miras
aynı belgeyle ya da başka bir belgeyle verilen
vasiyet konusu artık mevcut bulunmadığı için bir vasiyeti iptal etmek Verb
vasiyetçinin hayatındaki hareketlerinden zımnen anlaşılan niyeti gereğince vasiyetin iptali Noun
muayyen mal vasiyetinıtahsis etmek Verb
muayyen mal vasiyetini tahsis etmek Verb
vasiyet edenin belirtmeden bıraktığı bir iki ya da daha çok şey
mirasa konmak Verb
bir mirastan zenginleşmek Verb
mirastan zenginleşmek Verb
miras bırakmak Verb
vasiyetle miras bırakmak Verb
bir şeyi tercihli miras olarak vasiyet etmek Verb
nakit miras
nakdi miras
nakit kalan miras
mirasa konmak Verb
şarta bağlı menkul vasiyeti
aynı vasiyetnamede önceki bir mirasa eklenen miras
ek vasiyet
belli bir fon veya şeyden ödenmesi vasiyet edilen para meblağı
bir mülkiyet içinde belirli bir fondan ödenmesi vasiyet edilmiş para
mirasın intikali
vasiyetin intikali
gayri muayyen mal vasiyeti
sayısı veya miktarı belirsiz
menkul eşya vasiyeti mirası (vasiyet yapanın ölümü halinde bırakacağı malları ve hisseleri üzerindeki beyanı
bir menkul eşya vasiyetinin geçersiz olması
vasiyet edilen kişinin ölmesi üzerine akamete uğrayan miras
talimatlar içeren vasiyet
özel vasiyet
para mirası
para vasiyeti
tercihli miras
miras almak Verb
bir vasiyetnameyi iptal etmek Verb
belirli vasiyetler ödendikten sonra elde kalan mal varlığı
belirli vasiyetler ödendikten sonra elde kalan mal varlığı (vasiyet edenin ölümü halinde zilyetliğinde
kalan malların belirli bir kimseye intikalini s
bir vasiyetin iptali
özel vasiyet
muayyen mal vasiyeti (belirli veya belirlenebilir veya daha çok mal üzerinde vasiyet
bir malvarlığının belirtilmiş bir bölümünden ödenmesi gerekli vasiyet
muayyen bir menkulün sarih olarak belirtilmek suretiyle vasiyet olunması
muayyen mal vasiyeti
Tron Efsanesi Proper Name, Cinema
lehdara terekenin tümünden haklarını alma yetkisi veren vasiyet
bir vasiyetnamede birine (arazi hariç) bırakılan para veya mal
zorunlu vasiyet
(Br) veraset vergisi
(Br) veraset ve intikal vergisi (miktarı akrabalık derecesine göre değişir
hile ile veya dolanla vasiyete el koyan
miras avcısı
miras avcısı
lehine mal vasiyet olunan kişiden vasiyet yoluyla iktisabı sebebiyle alınan intikal vergisi
veraset vergisi
birine bir miras bırakmak Verb