let for $ 1000

  1. Verb 1000 dolara kiraya vermek