net income

  1. net kar
  2. net gelir
  3. net gelir (her türlü giderin ödenmesinden sonra geriye kalan kullanılabilir nakit
konsolide net kâr Noun, Accounting
kişi başına düşen net gelir
toplam net gelir
dağıtılmamış net gelir
vergi düşülmüş net gelir
dış ülkelerden elde edilen net gelir
yıllık net kazanç
net gelir mültiplakatörü
net gelir mültiplikatörü (bir gayri menkulün tahmini değerini veren rakam
vergi düşüldükten sonra net geliri bulmak Verb
net yatırım geliri
hisse senedi başına net yatırım geliri
vergisi çıktıktan sonra net gelir
net faaliyet kârı Noun, Accounting
net prim geliri
net faiz gelirinin yüzdesi olarak faaliyet kârı Noun, Accounting
eksi borçlar için ayrılan yedek akçe
menkul kıymetler kâr ve zararından önce net işletme geliri
bunun toplam faiz gelirine bölünmesi
asli net konservasyon prim geliri (Sedan'ın reasürans ödemelerinden sonra alıkoyduğu net prim geliri