news paper

  1. gazete
matbua postası Noun
gazete. Noun
gazetecilik şirketi, gazete idarehanesi. Noun

newsprint. Noun
gazete Noun, Advertising
haberi kıt olan gazete