overwork

  1. aşırı çalışma, takatinden fazla iş yapma, aşırı faaliyet/iş/yorgunluk, çok zorla(n)ma/yıpranma.
  2. aşırı çalış(tır)mak, takatinden fazla iş yap(tır)mak, çok yormak, yıpratmak.
    I hope you are not overworking that poor boy.
  3. aşırı heyecanlandırmak, duygularını fazla tahrik etmek, sinirleri fazla yormak.
  4. aşırı tafsilâta girişmek, çok ayrıntılara girmek, inceden inceye işlemek, üzerinde durmak.
  5. baştanbaşa süslemek, yüzeyini donatmak.
  6. (bir sözcüğü vb.) fazla kullanmak.
    “Crisis” has become one of the most overworked words of modern British politics.
çok çalışarak sağlığını bozmak Verb
aşırı çalışmaktan yorgun düşmek Verb
kendini fazla yormak Verb
birine fazla iş yüklemek Verb