ozone layer

  1. Noun, Environment-Ecology ozon tabakası
  2. (bkz: ozonosphere )