pain reliever

  1. Noun, Pharmacology ağrı kesici