people's republic

  1. halk cumhuriyeti
halk cumhuriyeti