pledge

 1. Noun, Civil Law menkul rehni
 2. and, yemin, söz, vaat, adak.
 3. yüklenim, üstenme, taahhüt.
 4. tutu, rehin.
  hold in pledge: rehin olarak tutmak.
  put a thing in pledge: bir şeyi rehine koymak.
 5. inanca, güvence, teminat.
 6. bir kuruma/cemiyete kabul edilen fakat üyeliği henüz kesinleşmeyen kimse.
 7. (sıhhatine/şerefine) kadeh kaldırma.
 8. yemin et(tir)mek, and iç(ir)mek, söz ver(dir)mek.
  to pledge hearers to secrecy.
 9. vadetmek, yükümlenmek, taahhüt etmek.
 10. rehine koymak.
 11. kefil olmak.
 12. (kulüp/kurum vb.) geçici üye kabul etmek.
 13. (sıhhatine/şerefine) içmek, kadeh kaldırmak.
 14. adamak.
  The new organization pledged itself to the revolutionary overthrow of the dictator.
söz vermek Verb
sözleri duyanları işittiklerini gizli tutmaya davet etmek Verb
namusunu ortaya koymak Verb
menkul eşya rehin etmek Verb
malını rehin etmek Verb
menkul eşyayı rehnetmek Verb
geçimini üstlenmek Verb
desteğini vereceğine söz vermek Verb
söz vermek Verb
rehin olarak kabul etmek Verb
rehin olarak
rehinde olmak Verb
rehinde olmak Verb
rehin olarak
seçim kampanyası vaadi
menkul eşya rehni
ticari rehin
belli bir malvarlığına sahip olan taraflardan birince imzalanmış ve üçüncü bir şahsa o malvarlığını bir
ödünç karşılığı teminat olarak rehin edebilme
rehin sözleşmesi
rehin hakkı tesis etmek Verb
rehnetmek Verb
teslimi meşru şekilde rehin
teslimi meşrut şekilde rehin
rehin karşılığı borç
vesika rehni
vesika rehini
seçim vaadi
terhini ciro
serbest ticaret vaadi
rehin edilen şeyi kaybetmek Verb
yürürlüğünü yitiren rehin
kaybedilen rehinli mal
bir şeyi rehine vermek Verb
rehinde yatan mallar Noun
rehinden kurtarılan mallar Noun
rehin tutmak Verb
rehin tutmak Verb
menkul eşyayı rehin tutmak Verb
rehinli alacaklı
rehin Adjective
terhini ciro
rehin olarak bırakmak Verb
rehin olarak bırakmak Verb
rehin mektubu
borcun ödenmesine kadar gayri menkul rehni
borcun ödenmesine kadar gayrimenkul rehini
sözünü tutmak Verb
rehin belgesi
fiyatın sabit tutulacağı sözü
fiyatın sabit tutulacağı sözü
fiyatı değiştirmeme sözü
rehnetmek Verb
rehin etmek Verb
rehin konusunun paraya çevrilmesi
rehini paraya çevirmek Verb
bir rehni paraya çevirmek Verb
rehin çözmek Verb
rehini fekketmek Verb
bir rehni ödemek Verb
rehnin kurtarılması
rehinli mal satışı
rehin tutulan hisse senetleri Noun
güvenlik sözü
(politika) güvenlik sözü
içkiyi bırakacağını yazıyla ifade etmek Verb
rehin almak Verb
rehini serbest bırakmak Verb
rehni serbest bırakmak Verb
içki içmeyeceğine söz vermek/yemin etmek/and içmek, içkiye tövbe etmek.
rehnetme şartları Noun
kanuna aykırı rehin
çözülmemiş rehin
bir borca teminat olarak bir senedi rehin vermek Verb
bir öğrencinin bir derneğe üye kaydolmasına çalışmak Verb
bağlılığık yemini etmek Verb
sadakat yemini etmek Verb
bayrağa bağlılık yemini etmek Verb
sigorta talebini rehin etmek Verb
teminat olarak göstermek Verb
güvence olarak rehin etmek Verb
teminat olarak vermek Verb
rehin siz
rehinsiz
(Br) kadının kocasının birliği temsil salahiyetini kullanmak Verb
terhinli ciro
rehin tutan
ahitleşmek Verb
yardım sözü
bağlılık andı, sadakat yemini: birçok bayrak törenlerinde söylenen ve
“I pledge allegiance to the flag” ile başlayan and. Noun
ticari işletme rehni sözleşmesi
dostluk andı
eşyanın rehini
eşyanın rehni
menkul eşyanın rehini
menkul eşyanın rehni
menkul kıymetler rehini
menkul değerler rehni
hisse senetleri rehni
hisse senetleri rehini
bir şey için kefil olmak Verb
kıymetli kâğıtları rehin etmek Verb
bir borcun karşılığı olarak bir bankaya menkul değerleri rehin olarak vermek Verb
adamak Verb
rehin alan
gelin ile damada içmek Verb
mali itibarı olduğunu tekeffül etmek Verb
rehnedilen nesneyi icra vasıtasıyla satmak Verb
rehin edilen nesneyi icra yoluyla satmak Verb
iyi niyet sözüyle
(borca karşılık parayı/malı vb.) haczetmek.
gizli/mahrem olarak.