1. İsim, Medeni Hukuk menkul rehni
 2. and, yemin, söz, vaat, adak.
 3. yüklenim, üstenme, taahhüt.
 4. tutu, rehin.
  hold in pledge: rehin olarak tutmak.
  put a thing in pledge: bir şeyi rehine koymak.
 5. inanca, güvence, teminat.
 6. bir kuruma/cemiyete kabul edilen fakat üyeliği henüz kesinleşmeyen kimse.
 7. (sıhhatine/şerefine) kadeh kaldırma.
 8. yemin et(tir)mek, and iç(ir)mek, söz ver(dir)mek.
  to pledge hearers to secrecy.
 9. vadetmek, yükümlenmek, taahhüt etmek.
 10. rehine koymak.
 11. kefil olmak.
 12. (kulüp/kurum vb.) geçici üye kabul etmek.
 13. (sıhhatine/şerefine) içmek, kadeh kaldırmak.
 14. adamak.
  The new organization pledged itself to the revolutionary overthrow of the dictator.
söz vermek Fiil
sözleri duyanları işittiklerini gizli tutmaya davet etmek Fiil
namusunu ortaya koymak Fiil
menkul eşya rehin etmek Fiil
malını rehin etmek Fiil
menkul eşyayı rehnetmek Fiil
geçimini üstlenmek Fiil
desteğini vereceğine söz vermek Fiil
söz vermek Fiil
rehin olarak kabul etmek Fiil
rehin olarak
rehinde olmak Fiil
rehinde olmak Fiil
rehin olarak
seçim kampanyası vaadi
menkul eşya rehni
ticari rehin
belli bir malvarlığına sahip olan taraflardan birince imzalanmış ve üçüncü bir şahsa o malvarlığını bir
ödünç karşılığı teminat olarak rehin edebilme
rehin sözleşmesi
rehin hakkı tesis etmek Fiil
rehnetmek Fiil
teslimi meşru şekilde rehin
teslimi meşrut şekilde rehin
rehin karşılığı borç
vesika rehni
vesika rehini
seçim vaadi
terhini ciro
serbest ticaret vaadi
rehin edilen şeyi kaybetmek Fiil
yürürlüğünü yitiren rehin
kaybedilen rehinli mal
bir şeyi rehine vermek Fiil
rehinde yatan mallar İsim
rehinden kurtarılan mallar İsim
rehin tutmak Fiil
rehin tutmak Fiil
menkul eşyayı rehin tutmak Fiil
rehinli alacaklı
rehin Sıfat
terhini ciro
rehin olarak bırakmak Fiil
rehin olarak bırakmak Fiil
rehin mektubu
borcun ödenmesine kadar gayri menkul rehni
borcun ödenmesine kadar gayrimenkul rehini
sözünü tutmak Fiil
rehin belgesi
fiyatın sabit tutulacağı sözü
fiyatın sabit tutulacağı sözü
fiyatı değiştirmeme sözü
rehnetmek Fiil
rehin etmek Fiil
rehin konusunun paraya çevrilmesi
rehini paraya çevirmek Fiil
bir rehni paraya çevirmek Fiil
rehin çözmek Fiil
rehini fekketmek Fiil
bir rehni ödemek Fiil
rehnin kurtarılması
rehinli mal satışı
rehin tutulan hisse senetleri İsim
güvenlik sözü
(politika) güvenlik sözü
içkiyi bırakacağını yazıyla ifade etmek Fiil
rehin almak Fiil
rehini serbest bırakmak Fiil
rehni serbest bırakmak Fiil
içki içmeyeceğine söz vermek/yemin etmek/and içmek, içkiye tövbe etmek.
rehnetme şartları İsim
kanuna aykırı rehin
çözülmemiş rehin
bir borca teminat olarak bir senedi rehin vermek Fiil
bir öğrencinin bir derneğe üye kaydolmasına çalışmak Fiil
bağlılığık yemini etmek Fiil
sadakat yemini etmek Fiil
bayrağa bağlılık yemini etmek Fiil
sigorta talebini rehin etmek Fiil
teminat olarak göstermek Fiil
güvence olarak rehin etmek Fiil
teminat olarak vermek Fiil
rehin siz
rehinsiz
(Br) kadının kocasının birliği temsil salahiyetini kullanmak Fiil
terhinli ciro
rehin tutan
ahitleşmek Fiil
yardım sözü
bağlılık andı, sadakat yemini: birçok bayrak törenlerinde söylenen ve
“I pledge allegiance to the flag” ile başlayan and. İsim
ticari işletme rehni sözleşmesi
dostluk andı
eşyanın rehini
eşyanın rehni
menkul eşyanın rehini
menkul eşyanın rehni
menkul kıymetler rehini
menkul değerler rehni
hisse senetleri rehni
hisse senetleri rehini
bir şey için kefil olmak Fiil
kıymetli kâğıtları rehin etmek Fiil
bir borcun karşılığı olarak bir bankaya menkul değerleri rehin olarak vermek Fiil
adamak Fiil
rehin alan
gelin ile damada içmek Fiil
mali itibarı olduğunu tekeffül etmek Fiil
rehnedilen nesneyi icra vasıtasıyla satmak Fiil
rehin edilen nesneyi icra yoluyla satmak Fiil
iyi niyet sözüyle
(borca karşılık parayı/malı vb.) haczetmek.
gizli/mahrem olarak.