1. kur'a.
  draw lots: kur'a çekmek.
  We drew lots to decide who should be captain.
 2. kur'a çekme.
  by lot: kur'a ile, kur'a çekerek.
  divide property by lot. to choose a person by lot.
 3. kur'a sonucu, kur'a çekerek ulaşılan sonuç.
  The lot fell to me: Kur'a bana çıktı/isabet etti.
 4. pay, hisse, nasip.
  to receive one's lot of an inheritance: mirastan payını almak.
  They divided
  the money and each went away with his lot: Parayı bölüştüler ve herkes hissesini alıp gitti.
 5. talih, kısmet, nasip, kader, baht.
  Her lot had not been a happy one: Talih yüzüne gülmedi.
  a
  happy lot: mutlu talih.
  His lot has been a hard one: Talihi ona yar olmadı.
  Such a good fortune falls to the lot of few men: Böyle talih herkese nasip olmaz.
  It did not fall to my lot: Bana nasip olmadı.
 6. arsa, parsel, saha, boş arazi (parçası).
  a building lot . a vacant lot. Our house is on a corner lot.

  a parking lot: (oto) park sahası.
 7. Sinema işlik arsası, film çekilen yer, stüdyo.
 8. parça, kısım, bölüm, parti, açık artırmaya çıkarılan malların herbiri.
  The furniture was auctioned in 20 lots.
 9. taife, güruh, takım, hepsi, tümü, topu.
  Go away, the whole lot of you/all the lot of you: Hepiniz/topunuz
  defolun buradan!
  All the lot of you are mad: Hepiniz (tümünüz/topunuz) delisiniz!
  in lots: takım/sürü halinde, takım takım, grup grup.
 10. tip, nevi, şahsiyet, kişi.
  He's a bad lot: Kötü bir kişidir (sağlam ayakkabı değildir).

 11. lots
  k.d. birçok, pek çok, hayli.
  a lot: çok, külliyetli.
  a lot of: pek çok,
  bir hayli, bir sürü, külliyetli.
  a lot of books.
  lots of money = a lot of money: külliyetli para.
  There were lots of people: Hayli kalabalıktı.
  He's lots older than I am: Benden çok daha fazla yaşlıdır.
  lots and lots: pek çok, sayısız, sonsuz.
  odd lot: az miktar.
  (all) the lot: hepsi, sürü sepet.
  What a lot! Ne kadar çok!
  A (fat) lot you care! (You don't care at all): Umurunda bile değil! (Sanki umurunda mı? Aldırdığı mı var?).
  think a lot of oneself: sırf kendini düşünmek, bencil olmak, kendini bir şey zannetmek.
 12. vergi, resim.
 13. lot out: kısımlara bölmek/ayırmak.
 14. hisselere ayırmak/bölmek, bölüştürmek, paylaştırmak, taksim etmek.
 15. parsellemek, (araziyi) parçalara ayırmak.
 16. kur'a çekmek.
 17. zar atmak, zar atarak/kur'a çekerek tayin etmek.
… ile kader birliği yapmak, mukadderatını/talihini … ile birleştirmek, kaderde ortak olmak, kaderini/nasibini … ile paylaşmak.
kaderini biriyle paylaşmak Fiil
birine kısmet olmak Fiil
işi başından aşmak, yapacak dünya kadar işi olmak.
kafasında çok şey olmak Fiil
feleğe küsmek Fiil
… ile kader birliği yapmak, mukadderatını/talihini … ile birleştirmek, kaderde ortak olmak, kaderini/nasibini … ile paylaşmak.
kaderleri bir olmak Fiil
kaderini biriyle paylaşmak Fiil
birisiyle kader birliği yapmak, kaderleri bir olmak.
cüz'î, çok az, hiç.
kâr için alınan türlü eşya.
bir hayli
tonla
kura keşidesiyle geri alma
götürü
maktu
(kitap) cazip parti
açık artırma ile satılan mal partisi
bayağı adam
değersiz parça
kötü müşteriler
kura çekerek geri satın almak Fiil
(US) bir borsadaki hisse alım satımı birimi (örneğin New York Borsası'ndaki hisse alım satım birimi 100 hissedir
parça mal
(US) sayısı yüzden az olan satılık hisseler
bir malın alışa gelmiş miktardan daha az miktarda satışa sunulması
seri sonu mallar
ifrazlı arsa
(US) arsa
bush ile ayni anlama gelir. ağaçlı (ağaçları kesilmemiş) arazi/çiftlik.
parti olarak satın almak Fiil
götürü almak Fiil
parti mal satın almak Fiil
tek parti halinde satın almak Fiil
bir şeyi olduğu gibi toptan satın almak Fiil
kura ile çağrılma
kura ile çekmek Fiil
kura yoluyla seçmek Fiil
kura ile seçmek Fiil
götürü pazarlık
çok pahalı olmak Fiil
fiyatlı olmak Fiil
pahalıya patlamak Fiil
fiyatı çok yüksek olmak Fiil
pahalıya mal olmak Fiil
pahalıya mal olmak Fiil
pahalıya oturmak Fiil
birçok şeyden kısıntı yapmak Fiil
güruh
it sürüsü
karma iş
geri ödenecek tahvilleri kura ile belirlemek Fiil
menkûl değerleri piyangoya koymak Fiil
arasından kura çekilmek
(US) boş arsa
ücretsiz park yeri
göz doyurmak Fiil
yed-i emin otoparkı İsim, Hukuk
(kâr için ucuz fiyata) alınan/satılan çeşitli eşya, toptan/götürü mal. İsim
son parti mal, ürün/üretim/mahsul/imalat sonu, kırk ambar. İsim
(US) bahçe mühendislerince tanzim edilmiş arsa
(US) parça eşya
(US) parça yük
(US) parça eşya partisi sevkıyatı
birini dehşetli sevmek Fiil
komşu arsa
komşu arsa
mutattan az miktar. İsim
(borsa) küsuratlı: sayısı 100 veya 10'dan az hisse senedi. İsim
köşe arsa
park yeri.
son meteliğine kadar ödemek Fiil
tamamen ödemek Fiil
(Br) servete göre vergi ödemek Fiil
posta ağırlığı
düzenli bir grup hisse senedi
emtia ve menkul kıymetler borsasında
bir ticaret birimi
yuvarlak miktarda alım satım yapma ya da böyle alıp satılan menkul kıymetler
(US) yüz hisseden fazla içeren hisse senedi paketi
çeşitli malları götürü toptan satmak Fiil
kura ile kararlaştırmak Fiil
bir şeyi kura ile halletmek Fiil
tümünü almak Fiil
hepsi bu
arsanın ölçümü
hepsi
tümü
şehir arsası
deneme için gönderilen mal partisi
arsa
boş arsa
(US) boş arsa
jüri üyelerinin oylama ile verdiği karar
jüri üyelerinin oylama ile aldığı karar
(US) su altında kalan arazi
koru.
parti malın kabulü için örnekleme
(US) kadastro defteri
parti mal
(açık artırma) açık artırma harcı
kafile numarası İsim, Askerlik
ada numarası
malzeme numarası
parti numarası
bir arsayı ifraz etmek Fiil
... ve çok daha fazlası.
külliyetli
avuç dolusu
birçok
pek çok
deli para İsim
çok para
(O zamandan beri) çok şeyler olup bitti.
çok soru sormak Fiil
eziyet çekmek Fiil
kahır hrııni çekmek Fiil
çok para gerektirmek Fiil
başa bir sürü bela açmak Fiil
çok benzin yakmak Fiil
çok yazışma yapmak Fiil
kafa patlatmak Fiil
çok para düşürmüş olmak Fiil
bir çırpıda büyük para kazanmak Fiil
bir partide çok para kazanmak Fiil
ekonomik sipariş miktarı (yıllık stok maliyetlerini asgariye indirecek şekilde bir kerede sipariş edilecek miktar
vergi tahsildarına çok para vermek Fiil
mektuplarının büyük bölümünü yazıp bitirmek Fiil
işin büyük bir kısmını yapmış olmak Fiil
eziyet çekmek Fiil
aynı anda birçok iş yapmak Fiil
yüksek meblağlarla uğraşmak Fiil
fazla atak olmak.
aile ile ilgili bir sürü derdi olmak Fiil
çok zengin olmak Fiil
elinde büyük miktar satılması olanaksız mal olmak Fiil
çok konuşmak Fiil
ne de parmağı olmak Fiil
bir şeyde katkısı olmamak Fiil
amcasının kimliğine bürünmesi başına dert açtı
birinden birçok para tırtıklamak Fiil
Uzun uzun düşündüm.
Çok düşündüm.
(US) üzerine inşaat yaparak bir arsanın değerini artırmak Fiil
bir sürü işin üstesinden gelmek Fiil
seri imalat
(borsa) paket halinde alım satım yapan borsa tüccarı
insanlıktan çıkarmak Fiil
stock market borsa oyunlarında büyük para kazanmak Fiil
biri için çok şey ifade etmek Fiil
yeni şapka partisi
örnek seri
takıştırmak Fiil
birine çok zahmet vermek Fiil
birine çok zahmet vermek Fiil
çok pahalılaşmak Fiil
para biriktirmek Fiil
bir sürü masraftan tasarruf etmek Fiil
belediye vergi mükellefi seçmen
bir şeyi yeterli miktar görmüş olmak Fiil
küçük parti mal sevkıyatı
küçük parti üretim
masrafa girmek Fiil
bir şey için fazla zaman harcamak Fiil
bir sürü boş laf etmek Fiil
bu iş çok sorumluluk isteyen bir iştir
bir şeyde ne çıkarı
çok vakit kaybetmek Fiil
 1. İsim, İnşaat parsel
odd lot
odd lot
parsel numarası İsim, İnşaat