process

 1. Noun süreç (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. işlem, ameliye, olay.
  chemical process: kimyasal işlem.
  it is a slow process: bu uzun (zaman isteyen) bir işlemdir.
 3. süreç, vetire.
 4. ilerleme, ileri gitme.
 5. (a) muamele, formalite, takibat, (b) işlenme, muamele görme, işleme tâbi tutulma, (c) yöntem, usul, amel, tarz.
 6. (zaman vb.) akış, ilerleyiş, geçme, gidiş.
  in the process of: esnasında, sırasında, aşamasında,
  safhasında.
  The firm is now in the process of moving the machines to a new facrory.
  in the process of time: zamanla, zaman ilerledikçe.
 7. Law çağrı, celpname.
  legal process: adlî tebliğ, (b) duruşma, (c) yasal kovuşturma, kanunî takibat.
 8. Photography mekanik ve kimyasal yöntemlerle klişe yapma usulü.
 9. uzantı, çıkıntı, yumru.
 10. işlemek, (özel) işleme/muameleye tâbi tutmak, muamele etmek.
 11. muamelesini yapmak, belirli yöntemleri izleyerek sonuca ulaş(tır)mak.
  to process an application.
 12. dava etmek, aleyhinde dava açmak, mahkemeye vermek.
 13. çağrı/celpname vermek, tebliğ etmek.
 14. işlemli, işlenmiş, özel bir sun'î işleme tâbi tutulmuş, özel yöntemle hazırlanmış.
  process foods:
  özel işlem görmüş yiyecekler.
  process cheese/butter.
 15. mekanik/kimyasal/ışık- işlemli kilişe ile basılmış.
  process printing.
hukuki süreçten bağışıklık Noun, Law
asetat süreci Noun, Chemistry
uyum süreci Noun
adyabatik süreç Noun, Physics
hak tanıma davası Noun
uyum süreci Noun
intibak süreci
idari süreç
benimseme süreci Noun, Communication
çekişmeli yargılama Noun, Law
alt/üst çene kemiği ucu: diş çukurlarının bulunduğu kısım.
tahkim usulü
kanun yetkilisinin kefalet olarak tutukluyu serbest bırakabileceği dava
kanun yetklisinin kefaletle tutukluyu serbest bırakabileceği dava
pazarlık işlemleri Noun
piçlik davası Noun
ihale prosedürü
doğum süreci
bütçe süresi
karbon süreci: boya karıştırılmış bikromatik jelatinle kaplı kâğıt üzerine fotoğraf basma yöntemi. Noun
değişme süreci
kirpik kıvrımı: kirpik taşıyan gözkapağının kıvrımı.
tanık ve diğer şahısların hazır bulunmalarını emreden mahkeme müzekkeresi
ihzar müzekkeresi
icra muamelesi
şahsa bizzat tebligat dışında her türlü usulle yapılan tebligat
devamlı süreç
kopya süreci
maliyet süreci
maliyetleme süreci
ceza davaları ile ilgili olarak yapılan her nevi tebligat
siyanür süreci: maden cevherini sodyum/potasyum siyanürün alkali eriyiğinde eriterek içindeki altını/gümüşü ayırma yöntemi. Noun
karar süreci Noun
karar alma süreci Noun
hakaret davası Noun
deflasyon süreci
demokratlaşma süreci
doğrudan işlem
ürün çeşitlendirme süreci
ekonomik işlem
ekonomik süreç
seçim süreci
seçim süreci
denkleştirme süreci
icra muamelesi
tenfiz muamelesi
(US) üçüncü şahıs borçlunun mallarının haczi
nihai tebligat
ürüne son rötuşlarını yapma
mükemmelleştirme süreci
(bidayet) mahkemesi
asliye (mahkemesi
sürekli iş
biçimlendirici süreç
dondurma süreci
donma süreci
büyüme süreci
uyum süreci Noun, Politics-Intl. Relations
süreci hızlandırmak Verb
sanayi süreci
üretim süreci
ihtiyati tedbir davası Noun
girdi işlemi
giriş-çıkış gönderimi.
teftiş davası Noun
teftiş muamelesi
entegrasyon süreci
ara süreç Noun
araştırmaya dayanan röportaj
yatırım süreci
nizami olmayan muamele
tekrarlayıcı işlem
yineleme işlem
yargı muameleleri Noun
mahkemeye celp
(ceza hukuku) dava tebligatı
usul hukuku
mahkemece jüri üyelerine gönderilen davetiye
mahkeme usulü
öğrenme süreci
mahkeme usulü
uzun süren muameleler Noun
üretim süreci
imalat yöntemi
pazar oluşturma süreci
Markof süreci: zincirine benzeyen seçkisiz sürekli süreç (Brown hareketleri gibi).
Markov chain ile ayni anlama gelir. Noun
Markof süreci: zincirine benzeyen seçkisiz sürekli süreç (Brown hareketleri gibi).
Markov chain ile ayni anlama gelir. Noun
mememsi çıkıntı.
mekanik süreç
mekanik yöntem
düşünme süreci
(US) davanın cereyanı esnasında yapılan tebligat
(US) dava esnasında yapılan tebligat
ara tebligat
ara tebliatı
modernleşme süreci
modernleştirme süreci
süreci engellemek Verb
ihtarnamenin tebliğini önlemek Verb
odontoid ile ayni anlama gelir. ilkomur dingili: ilk omur kemiğinin etrafında döndüğü boyun omurunun dişe benzer çıkıntısı.
işleme süreci
satış ve tahsilat süreci Noun
uyum süreci Noun
davalıya ilk olarak çıkarılan ve davayı açan dilekçeyi içeren tebligat
davayı açan dilekçeyi içeren tebligat
davalıya ilk olarak çıkarılan
patenti alınabilir proçes
patentli işleme tarzı
collotype ile ayni anlama gelir. (renkli) ışık baskısı: özel bir işlemden sonra jelâtinli filmden
doğrudan doğruya resim basma tekniği.
üretim süreci
üretim süreci
satınalma ve ödeme süreci Noun
rasgele işlem
tanınma davası Noun
soğutma süreci
normal süreç
satış süreci
tasarruf süreci
gizli üretim süreci
gizli süreç
sosyal sonuç
çözüm süreci Noun, Politics-Intl. Relations
sivri kemik, kemik çıkıntısı (omurgada vb.).
seri muhakeme usulü
seri ve basit muhakeme usulü
ivedi yargılama usulü Noun, Law
seri muhakeme Noun, Law
Amerikan usulü kendi kendini yönetme
geniş anlamda
düşünme süreci
ticaretin cereyanı
eğitim süreci
geçiş süreci Noun
geçiş süreci Noun
haciz muamelesi.
şehirleşme süreci
değerlendirme süreci
geçersiz muamele
yapılmakta olan iş
çalışma yöntemi
elmacık kemiği çıkıntısı. Noun
dava açmak Verb
süreç sanatı Noun, Art
işlem otomasyonu
fotomekanik klişe
iş ilerleme şeması
süreç denetimi Information Technology
(malzeme) işletme masrafı
bilgi işlemek Verb
veriler işlemek Verb
verileri işlemek Verb
kamu harcamaları sonucu tüketici harcamaları ve özel yatırımlarda meydana gelen artış
işleme mühendisliği
fotomekanik klişe imalatı
öğretmek Verb
eğitmek Verb
süreç entegrasyonu Noun, Management
işlemek Verb
metni daktilo edilmiş izlenimi veren basılı mektup
(matbaacılıkta) harflerin el ile dizildiği ve sonradan fotoğrafının çekildiği yöntem
teksir edilmiş mektup
süreç yönetimi Noun, Management
yoğunlaşma süreci
sanayileşme süreci
mülkiyet tespiti davası Noun
düşünme süreci
geçiş süreci Noun
süreç optimizasyonu Noun, Management
emir çıkarmak Verb
süreç sahibi Noun, Management
işletme patenti
işleme patenti
çok renkli klişe
başka renkler ve gölgelendirmeler elde etmek için bir arada kullanılan iki ya da daha çok sayıda renkli klişe
renkli ofset baskı. Noun
dava sicili
birini dava etmek Verb
adlî tebliğatçı, resmî evrakı tebliğ eden memur. Noun
süreç standardizasyonu Noun, Management
proses buharı
maliyet süreci eğrisi
iş akışı tablosu Noun