1. İsim süreç (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. işlem, ameliye, olay.
  chemical process: kimyasal işlem.
  it is a slow process: bu uzun (zaman isteyen) bir işlemdir.
 3. süreç, vetire.
 4. ilerleme, ileri gitme.
 5. (a) muamele, formalite, takibat, (b) işlenme, muamele görme, işleme tâbi tutulma, (c) yöntem, usul, amel, tarz.
 6. (zaman vb.) akış, ilerleyiş, geçme, gidiş.
  in the process of: esnasında, sırasında, aşamasında,
  safhasında.
  The firm is now in the process of moving the machines to a new facrory.
  in the process of time: zamanla, zaman ilerledikçe.
 7. Hukuk çağrı, celpname.
  legal process: adlî tebliğ, (b) duruşma, (c) yasal kovuşturma, kanunî takibat.
 8. Fotoğrafçılık mekanik ve kimyasal yöntemlerle klişe yapma usulü.
 9. uzantı, çıkıntı, yumru.
 10. işlemek, (özel) işleme/muameleye tâbi tutmak, muamele etmek.
 11. muamelesini yapmak, belirli yöntemleri izleyerek sonuca ulaş(tır)mak.
  to process an application.
 12. dava etmek, aleyhinde dava açmak, mahkemeye vermek.
 13. çağrı/celpname vermek, tebliğ etmek.
 14. işlemli, işlenmiş, özel bir sun'î işleme tâbi tutulmuş, özel yöntemle hazırlanmış.
  process foods:
  özel işlem görmüş yiyecekler.
  process cheese/butter.
 15. mekanik/kimyasal/ışık- işlemli kilişe ile basılmış.
  process printing.
hukuki süreçten bağışıklık İsim, Hukuk
asetat süreci İsim, Kimya
uyum süreci İsim
adyabatik süreç İsim, Fizik
hak tanıma davası İsim
uyum süreci İsim
intibak süreci
idari süreç
benimseme süreci İsim, İletişim
çekişmeli yargılama İsim, Hukuk
alt/üst çene kemiği ucu: diş çukurlarının bulunduğu kısım.
tahkim usulü
kanun yetkilisinin kefalet olarak tutukluyu serbest bırakabileceği dava
kanun yetklisinin kefaletle tutukluyu serbest bırakabileceği dava
pazarlık işlemleri İsim
piçlik davası İsim
ihale prosedürü
doğum süreci
bütçe süresi
karbon süreci: boya karıştırılmış bikromatik jelatinle kaplı kâğıt üzerine fotoğraf basma yöntemi. İsim
değişme süreci
kirpik kıvrımı: kirpik taşıyan gözkapağının kıvrımı.
tanık ve diğer şahısların hazır bulunmalarını emreden mahkeme müzekkeresi
ihzar müzekkeresi
icra muamelesi
şahsa bizzat tebligat dışında her türlü usulle yapılan tebligat
devamlı süreç
kopya süreci
maliyet süreci
maliyetleme süreci
ceza davaları ile ilgili olarak yapılan her nevi tebligat
siyanür süreci: maden cevherini sodyum/potasyum siyanürün alkali eriyiğinde eriterek içindeki altını/gümüşü ayırma yöntemi. İsim
karar süreci İsim
karar alma süreci İsim
hakaret davası İsim
deflasyon süreci
demokratlaşma süreci
doğrudan işlem
ürün çeşitlendirme süreci
ekonomik işlem
ekonomik süreç
seçim süreci
seçim süreci
denkleştirme süreci
icra muamelesi
tenfiz muamelesi
(US) üçüncü şahıs borçlunun mallarının haczi
nihai tebligat
ürüne son rötuşlarını yapma
mükemmelleştirme süreci
(bidayet) mahkemesi
asliye (mahkemesi
sürekli iş
biçimlendirici süreç
dondurma süreci
donma süreci
büyüme süreci
uyum süreci İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
süreci hızlandırmak Fiil
sanayi süreci
üretim süreci
ihtiyati tedbir davası İsim
girdi işlemi
giriş-çıkış gönderimi.
teftiş davası İsim
teftiş muamelesi
entegrasyon süreci
ara süreç İsim
araştırmaya dayanan röportaj
yatırım süreci
nizami olmayan muamele
tekrarlayıcı işlem
yineleme işlem
yargı muameleleri İsim
mahkemeye celp
(ceza hukuku) dava tebligatı
usul hukuku
mahkemece jüri üyelerine gönderilen davetiye
mahkeme usulü
öğrenme süreci
mahkeme usulü
uzun süren muameleler İsim
üretim süreci
imalat yöntemi
pazar oluşturma süreci
Markof süreci: zincirine benzeyen seçkisiz sürekli süreç (Brown hareketleri gibi).
Markov chain ile ayni anlama gelir. İsim
Markof süreci: zincirine benzeyen seçkisiz sürekli süreç (Brown hareketleri gibi).
Markov chain ile ayni anlama gelir. İsim
mememsi çıkıntı.
mekanik süreç
mekanik yöntem
düşünme süreci
(US) davanın cereyanı esnasında yapılan tebligat
(US) dava esnasında yapılan tebligat
ara tebligat
ara tebliatı
modernleşme süreci
modernleştirme süreci
süreci engellemek Fiil
ihtarnamenin tebliğini önlemek Fiil
odontoid ile ayni anlama gelir. ilkomur dingili: ilk omur kemiğinin etrafında döndüğü boyun omurunun dişe benzer çıkıntısı.
işleme süreci
satış ve tahsilat süreci İsim
uyum süreci İsim
davalıya ilk olarak çıkarılan ve davayı açan dilekçeyi içeren tebligat
davayı açan dilekçeyi içeren tebligat
davalıya ilk olarak çıkarılan
patenti alınabilir proçes
patentli işleme tarzı
collotype ile ayni anlama gelir. (renkli) ışık baskısı: özel bir işlemden sonra jelâtinli filmden
doğrudan doğruya resim basma tekniği.
üretim süreci
üretim süreci
satınalma ve ödeme süreci İsim
rasgele işlem
tanınma davası İsim
soğutma süreci
normal süreç
satış süreci
tasarruf süreci
gizli üretim süreci
gizli süreç
sosyal sonuç
çözüm süreci İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sivri kemik, kemik çıkıntısı (omurgada vb.).
seri muhakeme usulü
seri ve basit muhakeme usulü
ivedi yargılama usulü İsim, Hukuk
seri muhakeme İsim, Hukuk
Amerikan usulü kendi kendini yönetme
geniş anlamda
düşünme süreci
ticaretin cereyanı
eğitim süreci
geçiş süreci İsim
geçiş süreci İsim
haciz muamelesi.
şehirleşme süreci
değerlendirme süreci
geçersiz muamele
yapılmakta olan iş
çalışma yöntemi
elmacık kemiği çıkıntısı. İsim
dava açmak Fiil
süreç sanatı İsim, Sanat
işlem otomasyonu
fotomekanik klişe
iş ilerleme şeması
süreç denetimi Bilgi Teknolojileri
(malzeme) işletme masrafı
bilgi işlemek Fiil
veriler işlemek Fiil
verileri işlemek Fiil
kamu harcamaları sonucu tüketici harcamaları ve özel yatırımlarda meydana gelen artış
işleme mühendisliği
fotomekanik klişe imalatı
öğretmek Fiil
eğitmek Fiil
süreç entegrasyonu İsim, İşletme
işlemek Fiil
metni daktilo edilmiş izlenimi veren basılı mektup
(matbaacılıkta) harflerin el ile dizildiği ve sonradan fotoğrafının çekildiği yöntem
teksir edilmiş mektup
süreç yönetimi İsim, İşletme
yoğunlaşma süreci
sanayileşme süreci
mülkiyet tespiti davası İsim
düşünme süreci
geçiş süreci İsim
süreç optimizasyonu İsim, İşletme
emir çıkarmak Fiil
süreç sahibi İsim, İşletme
işletme patenti
işleme patenti
çok renkli klişe
başka renkler ve gölgelendirmeler elde etmek için bir arada kullanılan iki ya da daha çok sayıda renkli klişe
renkli ofset baskı. İsim
dava sicili
birini dava etmek Fiil
adlî tebliğatçı, resmî evrakı tebliğ eden memur. İsim
süreç standardizasyonu İsim, İşletme
proses buharı
maliyet süreci eğrisi
iş akışı tablosu İsim