radish

  1. Noun, Plant Species turp
  2. Noun turp
    (Raphanus sativus).
turp Noun, Plant Species
turpotu Noun, Plant Species
turp otu Noun, Plant Species