reduce something to powder

  1. Verb toz haline koymak