refer

 1. Verb dikkati/düşünceyi bir şeye yöneltmek/tevcih etmek.
  The asterisk refers the reader to a footnote. I
  refer you to a paper of Z.A. recently published.
  referring to your letter of 5th: 5 tarihli mektubunuzla ilgili olarak/mektubunuza karşılık olarak.
 2. Verb başvurmak, müracaat etmek, bakmak.
  He referred to his watch for the exact time: Saatin kaç olduğunu
  öğrenmek için saatine baktı.
  to refer to a map. Information which can be referred to on future occasion.
 3. Verb havale etmek, göndermek, arzetmek, sunmak.
  to refer a matter to someone: bir işi birisine havale
  etmek.
  She was referred by her doctor to an internist.
 4. Verb isnat etmek, atfetmek, hamletmek, vermek, maletmek.
  Some people refer his success to good luck:
  Bazı kimseler onun başarısını talihe atfediyorlar.
 5. Verb ima/işaret etmek, dokunmak, anmak, zikretmek, kastetmek.
  In his letter he rarely referred to political
  events.
  I am not referring to your book: Sizin kitabınızı kastetmiyorum.
  I will not refer to the matter again: Bu meseleye bir daha dokunmayacağım.
  Never refer to him in my presence: Benim yanımda onun adını bir daha anma.
 6. Verb bakmak, danışmak, sormak.
  to refer to an authority: yetkili bir kimseye danışmak.
  To refer to the dictionary.
 7. Verb adlandırılmak, … diye anılmak, …'denmek.
  This kind of art is often referred to as “surrealism”.
 8. Verb ilgilendirmek, ait olmak.
  This matter refers to you: Bu mesele size aittir.
başarısını iyi eğitime atfetmek Verb
bir meslektaşına başvurmak Verb
bir meslektaşına başvurmak Verb
notlarına bakmak Verb
notlarına başvurmak Verb
notlarına bakmak Verb
Büyük Daireye gönderme Noun, Law
bir esere atıf yapmak Verb
kitapta bakılması gereken başka bir yeri göstermek Verb
bir tasarıyı bir kurula havale etmek Verb
bir proje ya da kanun teklifini komisyona göndermek Verb
bir davayı havale etmek Verb
(US) Br ödenmeden çeki sahibine iade etmek Verb
bir çeki keşide edene iade etmek Verb
bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Verb
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Verb
bir anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler'e havale etmek Verb, Organizations
bir konuyu birine havale etmek Verb
meseleyi birinin yargısına havale etmek Verb
bir davayı mahkemeye havale etmek Verb
bir sorunu kurula havale etmek Verb
bir sorunu birinin kararına havale etmek Verb
bir talebi birine havale etmek Verb
bir tavsiyeyi yeniden gözden geçirilmesi için kurula iade etmek Verb
yeniden görüşülmesi için birine havale etmek Verb
karar elde etmek için başvurmak Verb
gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek Verb
birine ad ıyla atıfta bulunmak Verb
birini birine göndermek Verb
birini birine havale etmek Verb
birini birine sevk etmek Verb
birini bir yere yönlendirmek Verb
birini bir yere sevk etmek Verb
birini müdüre göndermek Verb
kira ücretini hakeme tevdi etmek Verb
rücu etmek Verb
telmih etmek Verb
bir kurula havale etmek Verb
bir sözlüğe başvurmak Verb
bir belgeye göndermede bulunmak Verb
kanıt olarak belgeye atıfta bulunmak Verb
delil olarak bir evraka göndermede bulunmak Verb
bir dipnota göndermede bulunmak Verb
eski bir işvereni referans olarak vermek Verb
yeniden bir konuyu ele almak Verb
kabul edene iade etmek Verb
bir kanuna atıfta bulunmak Verb
hakeme havale etmek Verb
yetkiliye başvurmak Verb
bir otoriteye başvurmak Verb
bir ansiklopediye başvurmak Verb
hakeme havale etmek Verb
bir anlaşmazlığı hakem heyetine götürmek Verb
birinin ifadesine atıfta bulunmak Verb
birinin eserinden sitayişkâr sözlerle bahsetmek Verb
birine hitap etmek Verb
birinden söz etmek Verb
birinden bahsetmek Verb
birine adıyla atıfta bulunmak Verb
biri hakkında konuşurken küçültücü sözler söylemek Verb
gerekli merciye göndermek Verb
yönetim kuruluna havale etmek Verb
çeki keşideciye iade etmek (bir bankanın bir çekin üzerine yazdığı veya damgaladığı , çeki kabul etmeyeceğine dair notu
müracaat etmek Verb
keşide edene iade