1. Fiil dikkati/düşünceyi bir şeye yöneltmek/tevcih etmek.
  The asterisk refers the reader to a footnote. I
  refer you to a paper of Z.A. recently published.
  referring to your letter of 5th: 5 tarihli mektubunuzla ilgili olarak/mektubunuza karşılık olarak.
 2. Fiil başvurmak, müracaat etmek, bakmak.
  He referred to his watch for the exact time: Saatin kaç olduğunu
  öğrenmek için saatine baktı.
  to refer to a map. Information which can be referred to on future occasion.
 3. Fiil havale etmek, göndermek, arzetmek, sunmak.
  to refer a matter to someone: bir işi birisine havale
  etmek.
  She was referred by her doctor to an internist.
 4. Fiil isnat etmek, atfetmek, hamletmek, vermek, maletmek.
  Some people refer his success to good luck:
  Bazı kimseler onun başarısını talihe atfediyorlar.
 5. Fiil ima/işaret etmek, dokunmak, anmak, zikretmek, kastetmek.
  In his letter he rarely referred to political
  events.
  I am not referring to your book: Sizin kitabınızı kastetmiyorum.
  I will not refer to the matter again: Bu meseleye bir daha dokunmayacağım.
  Never refer to him in my presence: Benim yanımda onun adını bir daha anma.
 6. Fiil bakmak, danışmak, sormak.
  to refer to an authority: yetkili bir kimseye danışmak.
  To refer to the dictionary.
 7. Fiil adlandırılmak, … diye anılmak, …'denmek.
  This kind of art is often referred to as “surrealism”.
 8. Fiil ilgilendirmek, ait olmak.
  This matter refers to you: Bu mesele size aittir.
başarısını iyi eğitime atfetmek Fiil
bir meslektaşına başvurmak Fiil
bir meslektaşına başvurmak Fiil
notlarına bakmak Fiil
notlarına başvurmak Fiil
notlarına bakmak Fiil
Büyük Daireye gönderme İsim, Hukuk
bir esere atıf yapmak Fiil
kitapta bakılması gereken başka bir yeri göstermek Fiil
bir tasarıyı bir kurula havale etmek Fiil
bir proje ya da kanun teklifini komisyona göndermek Fiil
bir davayı havale etmek Fiil
(US) Br ödenmeden çeki sahibine iade etmek Fiil
bir çeki keşide edene iade etmek Fiil
bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Fiil
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Fiil
bir anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler'e havale etmek Fiil, Kurum İsimleri
bir konuyu birine havale etmek Fiil
meseleyi birinin yargısına havale etmek Fiil
bir davayı mahkemeye havale etmek Fiil
bir sorunu kurula havale etmek Fiil
bir sorunu birinin kararına havale etmek Fiil
bir talebi birine havale etmek Fiil
bir tavsiyeyi yeniden gözden geçirilmesi için kurula iade etmek Fiil
yeniden görüşülmesi için birine havale etmek Fiil
karar elde etmek için başvurmak Fiil
gelecekteki anlaşmazlıkları münhasıran İngiliz hakemlerine havale etmek Fiil
birine ad ıyla atıfta bulunmak Fiil
birini birine göndermek Fiil
birini birine havale etmek Fiil
birini birine sevk etmek Fiil
birini bir yere yönlendirmek Fiil
birini bir yere sevk etmek Fiil
birini müdüre göndermek Fiil
kira ücretini hakeme tevdi etmek Fiil
rücu etmek Fiil
telmih etmek Fiil
bir kurula havale etmek Fiil
bir sözlüğe başvurmak Fiil
bir belgeye göndermede bulunmak Fiil
kanıt olarak belgeye atıfta bulunmak Fiil
delil olarak bir evraka göndermede bulunmak Fiil
bir dipnota göndermede bulunmak Fiil
eski bir işvereni referans olarak vermek Fiil
yeniden bir konuyu ele almak Fiil
kabul edene iade etmek Fiil
bir kanuna atıfta bulunmak Fiil
hakeme havale etmek Fiil
yetkiliye başvurmak Fiil
bir otoriteye başvurmak Fiil
bir ansiklopediye başvurmak Fiil
hakeme havale etmek Fiil
bir anlaşmazlığı hakem heyetine götürmek Fiil
birinin ifadesine atıfta bulunmak Fiil
birinin eserinden sitayişkâr sözlerle bahsetmek Fiil
birine hitap etmek Fiil
birinden söz etmek Fiil
birinden bahsetmek Fiil
birine adıyla atıfta bulunmak Fiil
biri hakkında konuşurken küçültücü sözler söylemek Fiil
gerekli merciye göndermek Fiil
yönetim kuruluna havale etmek Fiil
çeki keşideciye iade etmek (bir bankanın bir çekin üzerine yazdığı veya damgaladığı , çeki kabul etmeyeceğine dair notu
müracaat etmek Fiil
keşide edene iade