respect

 1. Noun
  in respect: husus, cihet, konu, yön, bakım, ilişki.
  in all respects = in every respects:
  her hususta, her bakımdan/yönden, tamamıyla.
  in respect of: … hususunda, konusunda, …'e gelince.
  in respect that: … diğinden, … sebebiyle.
  in some respects =
  in certain respects: bazı hususlarda/konularda/yönlerden/bakımlardan.
  in many respects: birçok hususlarda/bakımlardan.
  in no respect: hiçbir hususta.
  in this respect: bu hususta/bakımdan/konuda.
  in respect to = with respect to: … konusunda/hususunda/bakımından, …'e göre, …'e gelince.
  We must plan with respect to the future: Planımızı geleceğe göre yapmalıyız.
  Inquiries with respect to a route: Yol konusunda araştırmalar.
 2. Noun saygı, hürmet.
  have respect for someone: birine hürmet etmek, birinin hatırını saymak.
  pay
  respect: saygı sunmak.
  Children should show respect to those who are older and wiser. Show respect for other people's property.
 3. Noun hatır sayma, ihtiram, saygı gösterme.
  With all due respect (to you): Hatırınız kalmasın, kemali
  hürmetle, size saygım bakidir ama …
  without respect of persons: hatır gönül dinlemeden, dobra dobra, hem nalına hem mıhına.
  out of respect for … : … in hatırı için, …'e hürmeten.
 4. Noun saygınlık, saygıdeğerlik, itibar.
  to be held in respect: hatırı sayılmak, saygı görmek.
  to
  have lost all respect: itibarını kaybetmek.
 5. Noun uyma, sayma, riayet.
 6. Transitive Verb saymak, saygı göstermek, hürmet etmek.
  We respect an honest person. to respect the law. to respect a clause in a contract.
 7. Transitive Verb hatır saymak.
  Everybody respects him: Herkes onun hatırını sayar.
 8. Transitive Verb karışmamak, karışmaktan çekinmek.
  respect the ideas and feelings of others.
 9. Transitive Verb ilgisi/ilgili olmak.
  Matters that respect our own interests: Kendi menfaatimizle ilgili hususlar.
babaya saygı borçlu olmak Verb
ana-babaya saygı borçlu olmak Verb
birine saygı göstermek Verb
kendi çıkarlarını korumak Verb
büyük saygı göstermek Verb
saygı gösterilmeye layık olmamak Verb
birinin saygısını kazanmak Verb
birine karşı saygılı olmak Verb
birini saymak Verb
birine saygı göstermek Verb
tazimat
yüksek saygı
birine saygı beslemek Verb
saygı telkin etmek Verb
her yönden Adverb
her açıdan Adverb
her bakımdan Adverb
bu hususta Adverb
bu açıdan Adverb
bu konuda Adverb
birine saygı telkin etmek Verb
saygı göstermek Verb
saygılarını sunmak Verb
büyük saygı
izaz etmek Verb
hürmetlerimle
dikkatle, itina ile.
hürmetli
bir sözleşmedeki bir maddeye uymak Verb
kanuna saygı
baş üstünde tutmak Verb
tarafsızlığı gözetmek Verb
tarafsızlığa saygı göstermek Verb
birinin fikrine saygı göstermek Verb
kanuna saygı göstermek Verb
kanun gözetmek Verb
saydırmak Verb
nafaka anlaşması
ithalata konan telâfi edici vergiler Noun
bir mukaveleye kaydı ihtirazi koymak Verb
bir sözleşmeyle ilgili bir kaydı ihtirazi ilave ettirmek Verb
birine saygıda kusur etmek Verb
kanuna riayet etmek Verb
…e ilişkin Adverb
masrafları icra yoluyla almak Verb
bir şeyle ilgili şartlar ileri sürmek Verb
bir şeyle ilgili şartlar ileri sürmek Verb
bakım yükümlülüğü
sözleşmenin tarafları Noun
bir konuda kaydedilen ilerleme
aile yaşamına saygı hakkı Noun, Rights-Freedoms
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Noun, Rights-Freedoms
özel hayata saygı gösterilmesi hakkı Noun, Rights-Freedoms
riayet etmek Verb
Kusura bakmayın ama,
hakkında
Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
Noun, International Law
Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme Noun, International Law
Motorlu Taşıtlar Açısından Hukuki Sorumluluğa Karşı Zorunlu Sigortaya Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law