1. İsim
  in respect: husus, cihet, konu, yön, bakım, ilişki.
  in all respects = in every respects:
  her hususta, her bakımdan/yönden, tamamıyla.
  in respect of: … hususunda, konusunda, …'e gelince.
  in respect that: … diğinden, … sebebiyle.
  in some respects =
  in certain respects: bazı hususlarda/konularda/yönlerden/bakımlardan.
  in many respects: birçok hususlarda/bakımlardan.
  in no respect: hiçbir hususta.
  in this respect: bu hususta/bakımdan/konuda.
  in respect to = with respect to: … konusunda/hususunda/bakımından, …'e göre, …'e gelince.
  We must plan with respect to the future: Planımızı geleceğe göre yapmalıyız.
  Inquiries with respect to a route: Yol konusunda araştırmalar.
 2. İsim saygı, hürmet.
  have respect for someone: birine hürmet etmek, birinin hatırını saymak.
  pay
  respect: saygı sunmak.
  Children should show respect to those who are older and wiser. Show respect for other people's property.
 3. İsim hatır sayma, ihtiram, saygı gösterme.
  With all due respect (to you): Hatırınız kalmasın, kemali
  hürmetle, size saygım bakidir ama …
  without respect of persons: hatır gönül dinlemeden, dobra dobra, hem nalına hem mıhına.
  out of respect for … : … in hatırı için, …'e hürmeten.
 4. İsim saygınlık, saygıdeğerlik, itibar.
  to be held in respect: hatırı sayılmak, saygı görmek.
  to
  have lost all respect: itibarını kaybetmek.
 5. İsim uyma, sayma, riayet.
 6. Geçişli Fiil saymak, saygı göstermek, hürmet etmek.
  We respect an honest person. to respect the law. to respect a clause in a contract.
 7. Geçişli Fiil hatır saymak.
  Everybody respects him: Herkes onun hatırını sayar.
 8. Geçişli Fiil karışmamak, karışmaktan çekinmek.
  respect the ideas and feelings of others.
 9. Geçişli Fiil ilgisi/ilgili olmak.
  Matters that respect our own interests: Kendi menfaatimizle ilgili hususlar.
babaya saygı borçlu olmak Fiil
ana-babaya saygı borçlu olmak Fiil
birine saygı göstermek Fiil
kendi çıkarlarını korumak Fiil
büyük saygı göstermek Fiil
saygı gösterilmeye layık olmamak Fiil
birinin saygısını kazanmak Fiil
birine karşı saygılı olmak Fiil
birini saymak Fiil
birine saygı göstermek Fiil
tazimat
yüksek saygı
birine saygı beslemek Fiil
saygı telkin etmek Fiil
her yönden Zarf
her açıdan Zarf
her bakımdan Zarf
bu hususta Zarf
bu açıdan Zarf
bu konuda Zarf
birine saygı telkin etmek Fiil
saygı göstermek Fiil
saygılarını sunmak Fiil
büyük saygı
izaz etmek Fiil
hürmetlerimle
dikkatle, itina ile.
hürmetli
bir sözleşmedeki bir maddeye uymak Fiil
kanuna saygı
baş üstünde tutmak Fiil
tarafsızlığı gözetmek Fiil
tarafsızlığa saygı göstermek Fiil
birinin fikrine saygı göstermek Fiil
kanuna saygı göstermek Fiil
kanun gözetmek Fiil
saydırmak Fiil
nafaka anlaşması
ithalata konan telâfi edici vergiler İsim
bir mukaveleye kaydı ihtirazi koymak Fiil
bir sözleşmeyle ilgili bir kaydı ihtirazi ilave ettirmek Fiil
birine saygıda kusur etmek Fiil
kanuna riayet etmek Fiil
…e ilişkin Zarf
masrafları icra yoluyla almak Fiil
bir şeyle ilgili şartlar ileri sürmek Fiil
bir şeyle ilgili şartlar ileri sürmek Fiil
bakım yükümlülüğü
sözleşmenin tarafları İsim
bir konuda kaydedilen ilerleme
aile yaşamına saygı hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
özel hayata saygı gösterilmesi hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
riayet etmek Fiil
Kusura bakmayın ama,
hakkında
Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
İsim, Uluslararası Hukuk
Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Motorlu Taşıtlar Açısından Hukuki Sorumluluğa Karşı Zorunlu Sigortaya Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk