review

 1. Noun eleştiri, tenkit (yeni çıkan kitap, tiyatro, konser vb. hakkında). movie/play/book reviews.
 2. Noun dergi, mecmua.
  a literary review .
 3. Noun tekrar/yeniden inceleme/gözden geçirme/muayene etme.
  subject to review: (a) ileride tekrar incelenmek/değiştirmek
  şartıyla, (b) incelenmeye tâbi.
  These arrangements are subject to periodic review .
  under review: incelenmekte.
 4. Noun tekrarlama, ders tekrarı, müzakere, iyice öğrenmek/ezberlemek için tekrar müzekere etme.
 5. Noun alıştırma, temrin, yoklama, iyice öğretmek için hazırlanmış sorular veya özet.
 6. Noun teftiş, askerî birliklerin vb. teftişi.
  pass in review: geçit resmi yapmak.
 7. Noun anımsama, geçmiş olayları düşünme.
 8. Noun özet, rapor, genel bakış, bir şeyin özet olarak sözle/yazı ile ifadesi.
 9. Noun bir davanın yargıtayca incelenmesi.
  Court of review: Yargıtay, Temyiz Mahkemesi.
 10. Noun, Theatre (bkz: revue )
 11. Verb tekrar/yeniden incelemek/gözden geçirmek, dikkatle muayene etmek.
  He reviewed the scene of the crime.
 12. Verb (ders) tekrarlamak, müzakere etmek.
 13. Verb (askerî birlikleri) teftiş etmek.
  The general reviewed the troops.
 14. Verb anımsamak, geçmiş olayları düşünmek.
  Before falling asleep, Helen reviewed the day's happenings.
 15. Verb muhakeme etmek, zihninden geçirerek eleştirmek.
  to review the situation.
 16. Verb özetlemek, özet/rapor yazmak.
 17. Verb (kitap/oyun/konser vb.) eleştirmek, tenkit etmek, eleştiri yazmak.
  Mr. Brown reviews books for a living.
 18. Verb, Law davayı/mahkeme kararını tekrar incelemek.
 19. Noun : revücü.
hayatını gözden geçirmek Verb
hayatının şöyle bir muhasebesini yapmak Verb
dosyalarını tetkik etmek Verb
politikasını gözden geçirmek Verb
temyiz tetkikatı
temyiz incelemesi Noun, Law
denetçi raporunun incelenmesi
denetim yetkisi Noun, Management
kararın incelenmesi ve onaylanması veya bozulması talebini içeren layiha
temyiz talebi
tetkik heyeti
vergi tetkik ve itiraz komisyonu
kitap eleştirmesi/tenkidi. Noun
gazetelerin kitap eleştirme/tanıtma sayfası. Noun
iş dünyası dergisi
incelemeye tabi tutulmak Verb
inceleme konusu olmak Verb
incelenmek Verb
eleştiri dergisi
film eleştirisi Noun, Cinema
finans özeti
istinaf incelemesi Noun, Law
geçit resmi düzenlemek Verb
hastane teftişi
(a) davanın temyizi, (b) yüksek mahkemenin anayasaya aykırı gördüğü yasayı bozma yetkisi.
yargı denetimi Noun, Law
hukuk dergisi
edebiyat dergisi
geçit resmi
aylık bülten
aylık dergi
donanmanın geçit resmi
donanma geçit resmi
birlikleri teftiş etmek Verb
hakemlik Noun, Education-Training
emsal tarama
akran denetimi Noun
hakem denetimi Noun
denetlenen dönem
personelin durumunun gözden geçirilmesi
(hüküm) hükmün yeniden tetkiki dilekçesi
hükmün yeniden tetkiki dilekçesi
bir davaya yeniden bakılması için dilekçe vermek Verb
plan revizyonu
basından haberler Noun
fiyat denetimi
maaşın gözden geçirilmesi
bir konuyu yakından izleme
ücretin yeniden gözden geçirilmesi
rapor haftası Noun
metini gözden geçirmek Verb
bir metni gözden geçirmek Verb
bir hükmü yeniden gözden geçirmek Verb
hükmü yeniden gözden geçirmek Verb
bir müsveddeyi gözden geçirmek Verb
maaşı her yıl gözden geçirmek Verb
(US) teftiş heyeti
teftiş kurulu
masrafları gözden geçirmek Verb
masraf gözden geçirmek Verb
bilgileri tazeleme kursu
masrafların kontrolü
malî bildirimlerin incelenmesi
karar incelemesi Noun, Law
donanma resmi geçidi
(US) bir davanın temyiz mahkemesince yeniden incelenmesi
resmi kıyafet
Konsey tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlemek Verb
müdafinin dosyayı inceleme yetkisi Noun, Rights-Freedoms
film denetim kurulu
geçit resmi
(Br) maaşları gözden geçirme kurulu
maaşları gözden geçirme kurulu
alt derecedeki bir mahkemenin kararına bakmayı reddetmek Verb
sözleşme gelecek yıl yeniden gözden geçirilecek
tenkit etmek Verb
Savaşçı Statüsünün Gözden Geçirilmesi Mahkemesi Proper Name, Law