1. İsim eleştiri, tenkit (yeni çıkan kitap, tiyatro, konser vb. hakkında). movie/play/book reviews.
 2. İsim dergi, mecmua.
  a literary review .
 3. İsim tekrar/yeniden inceleme/gözden geçirme/muayene etme.
  subject to review: (a) ileride tekrar incelenmek/değiştirmek
  şartıyla, (b) incelenmeye tâbi.
  These arrangements are subject to periodic review .
  under review: incelenmekte.
 4. İsim tekrarlama, ders tekrarı, müzakere, iyice öğrenmek/ezberlemek için tekrar müzekere etme.
 5. İsim alıştırma, temrin, yoklama, iyice öğretmek için hazırlanmış sorular veya özet.
 6. İsim teftiş, askerî birliklerin vb. teftişi.
  pass in review: geçit resmi yapmak.
 7. İsim anımsama, geçmiş olayları düşünme.
 8. İsim özet, rapor, genel bakış, bir şeyin özet olarak sözle/yazı ile ifadesi.
 9. İsim bir davanın yargıtayca incelenmesi.
  Court of review: Yargıtay, Temyiz Mahkemesi.
 10. İsim, Tiyatro (bkz: revue )
 11. Fiil tekrar/yeniden incelemek/gözden geçirmek, dikkatle muayene etmek.
  He reviewed the scene of the crime.
 12. Fiil (ders) tekrarlamak, müzakere etmek.
 13. Fiil (askerî birlikleri) teftiş etmek.
  The general reviewed the troops.
 14. Fiil anımsamak, geçmiş olayları düşünmek.
  Before falling asleep, Helen reviewed the day's happenings.
 15. Fiil muhakeme etmek, zihninden geçirerek eleştirmek.
  to review the situation.
 16. Fiil özetlemek, özet/rapor yazmak.
 17. Fiil (kitap/oyun/konser vb.) eleştirmek, tenkit etmek, eleştiri yazmak.
  Mr. Brown reviews books for a living.
 18. Fiil, Hukuk davayı/mahkeme kararını tekrar incelemek.
 19. İsim : revücü.
hayatını gözden geçirmek Fiil
hayatının şöyle bir muhasebesini yapmak Fiil
dosyalarını tetkik etmek Fiil
politikasını gözden geçirmek Fiil
temyiz tetkikatı
temyiz incelemesi İsim, Hukuk
denetçi raporunun incelenmesi
denetim yetkisi İsim, İşletme
kararın incelenmesi ve onaylanması veya bozulması talebini içeren layiha
temyiz talebi
tetkik heyeti
vergi tetkik ve itiraz komisyonu
kitap eleştirmesi/tenkidi. İsim
gazetelerin kitap eleştirme/tanıtma sayfası. İsim
iş dünyası dergisi
incelemeye tabi tutulmak Fiil
inceleme konusu olmak Fiil
incelenmek Fiil
eleştiri dergisi
film eleştirisi İsim, Sinema
finans özeti
istinaf incelemesi İsim, Hukuk
geçit resmi düzenlemek Fiil
hastane teftişi
(a) davanın temyizi, (b) yüksek mahkemenin anayasaya aykırı gördüğü yasayı bozma yetkisi.
yargı denetimi İsim, Hukuk
hukuk dergisi
edebiyat dergisi
geçit resmi
aylık bülten
aylık dergi
donanmanın geçit resmi
donanma geçit resmi
birlikleri teftiş etmek Fiil
hakemlik İsim, Eğitim
emsal tarama
hakem denetimi İsim
akran denetimi İsim
denetlenen dönem
personelin durumunun gözden geçirilmesi
(hüküm) hükmün yeniden tetkiki dilekçesi
hükmün yeniden tetkiki dilekçesi
bir davaya yeniden bakılması için dilekçe vermek Fiil
plan revizyonu
basından haberler İsim
fiyat denetimi
maaşın gözden geçirilmesi
bir konuyu yakından izleme
ücretin yeniden gözden geçirilmesi
rapor haftası İsim
metini gözden geçirmek Fiil
bir metni gözden geçirmek Fiil
bir hükmü yeniden gözden geçirmek Fiil
hükmü yeniden gözden geçirmek Fiil
bir müsveddeyi gözden geçirmek Fiil
maaşı her yıl gözden geçirmek Fiil
(US) teftiş heyeti
teftiş kurulu
masrafları gözden geçirmek Fiil
masraf gözden geçirmek Fiil
bilgileri tazeleme kursu
masrafların kontrolü
malî bildirimlerin incelenmesi
karar incelemesi İsim, Hukuk
donanma resmi geçidi
(US) bir davanın temyiz mahkemesince yeniden incelenmesi
resmi kıyafet
Konsey tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlemek Fiil
müdafinin dosyayı inceleme yetkisi İsim, Hak ve Özgürlükler
film denetim kurulu
geçit resmi
(Br) maaşları gözden geçirme kurulu
maaşları gözden geçirme kurulu
alt derecedeki bir mahkemenin kararına bakmayı reddetmek Fiil
sözleşme gelecek yıl yeniden gözden geçirilecek
tenkit etmek Fiil
Savaşçı Statüsünün Gözden Geçirilmesi Mahkemesi Özel Isim, Hukuk