1. üye, aza.
  a member of our club.
 2. yasama organı üyesi.
  a member of Parliament: Millet Meclisi üyesi, Milletvekili, meb'us.
  a
  member of Legislative Assembly: Yasama Kurulu/Meclisi üyesi (ABD'de
  House of Representative, Kanadada Parlamento, İngilterede Avam Kamarası üyesi).
 3. Biyoloji organ uzuv: kol, bacak, kanat, dal vb.
 4. bileşen: bileşik bir yapıyı oluşturan parçalardan herbiri.
 5. Matematik (a) (denklemde) taraf, eşitliğin bir tarafındaki terimlerin tümü, (b) öğe: bir kümeyi oluşturan nesnelerden herbiri.
öğretim elemanı İsim, Eğitim
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
çekirdek kadro İsim
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
öğretim üyesi İsim, Eğitim
aile efradı İsim
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
okutman İsim, Eğitim
öğretim görevlisi İsim, Eğitim
milletvekilliği İsim, Hukuk
partili Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kanun teklifi İsim, Hukuk
ileri gelenler İsim
faal aza
üye olarak kabul etmek Fiil
birini üyeliğe kabul etmek Fiil
bir derneğe üye yapmak Fiil
bir kuruluşa üye yapmak Fiil
değişen aza
değişen üye
yedek üye İsim
(Br) yedek üye
meclis üyesi İsim
yedek üye
yedek aza
birlik azası
ortak üye Avrupa Birliği
yedek üye
bir başka banka veya bankalar topluluğunca yönetilen bir kredi planına katılan banka
asil üye
ortak üye
kurul üyesi
yönetim kurulu üyesi İsim, İşletme
bedensel organ
ödünç alan üye
kabine üyesi
kredi kartı sahibi
kart sahibi üye
bir üyeyi desteklemek Fiil
(bir şirketi vb.) kurucu üye.
şifre
kurul üyesi
komisyon üyesi İsim
kurul üyesi
zorunlu üye
konferansa katılan üye
konferansa katılan kişi
Kongre'ye katılan üye
kongreye katılan üye
kongre üyesi
danışman üye
tüketim kooperatifi üyesi
üyeliği devam eden üye
aidat ödeyen üye
aidat ödeyen üye
kooperatif ortağı İsim, Hukuk
kooperatif üyesi
kooperatif ortağı İsim, Hukuk
bir mecliste hizmet görenlerce seçilen yeni yönetici üye
şirket tam üyesi
yazışmayı yürüten üye
tayfa
mürettebat üyesi
yedek üye
muhalif üye
kayıtlı üye
eski üye
borsa üyesi
resen üye
bir üyeyi kovmak Fiil
(US) fakülte üyesi
öğretim elemanı İsim, Eğitim
öğretim üyesi İsim, Eğitim
aile ferdi
aile üyesi
takım arkadaşı İsim
borsa üyesi
yabancı üye
kurucu üye
kurucu aza
kurucu üye İsim
yeni dernek üyesi
(AT) tam üye
tam üye
asil üye İsim, İşletme
daimi üye
Hizbullahçı Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
fahri aza
onur üyesi
fahri üye
faal olmayan üye
cuntacı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işçi partisi milletvekili İsim
hayat boyu üye
ömür boyu üye
orta kademe yönetici
azınlık üyesi
muhtaç durumdaki üye
yeni üye
Nazi döneminde aktif bir rol oynamamış parti üyesi
daimi olmayan üye
daimi üye değil
olağan üye
tam yetkili üye
örgüt mensubu İsim
kurucu üye
ücretli üye
aidatlı üyelik
kurul üyesi
panel üyesi
daimi olmayan üye
parti üyesi
partili
partici
aidatlı üyelik
ödeyen üye
daimi üye
daimi aza
basın mensubu İsim, Medya ve Yayıncılık
(US) kıdemli kongre üyesi
daimi üye
eleman
öğretim elemanı İsim, Eğitim
üst düzey işletme personeli
grev yapan sendika üyesi
aidatını ödeyen üye
bir üyenin üyelikten uzaklaştırılması
konsorsiyum üyesi
ekip üyesi
bir meslek dalına ait üye
bir meslek birliği üyesi
sendikalı
(Br) sendikasyon üyesi
sigortacı üye (Lloyds'da yürütülen sigorta işlemleri için sermaye sağlayan kişi
sendika üyesi
oy veren üye
oy kullanan üye
pala
sözleşmeli ... Sıfat
doğal üye İsim
(Br) kliring bankası İsim
(US) Federal Rezerv sistem üyesi olan ticari banka
üye çeki
eyalet bankaları da üye kaydedilebilirse de tüm bankalar otomatik olarak sistemin üyeleridir
System'in üyesi ticaret bankası İsim
kanunen üye bankalar
üye şirket
üye devlet
üyelik aidatı
üye firma (borsa üyesi olan menkul değerler şirketi
üye hükümet
üye hükümetler İsim
üye ülke
kartel üyesi
klüp üyesi
kooperatifçi
yolcu grubu üyesi
akademi üyesi
bir derneğin üyesi
dernek mensubu
(US) senatör
parlamenter
(Br) milletvekili
parlemento üyesi
parlamento üyesi
akademi üyesi
ordu mensubu
kabine üyesi
din adamı İsim, Din ve İnanç
mürettebat
müdürlük üyesi
(Br) kabine üyesi
basın üyesi
yeniden seçilen milletvekili
üye devlet
hissedarlar sermayesi
üye listesi
intisap etmek Fiil
bir şirketin muhabir üyesi
yeni milletvekili
oy veren üye oy verme hakkı olan kişi