standardize

  1. Verb ayarla(n)mak, normalleş(tir)mek, tekbiçimleş(tir)mek, ölçünleş(tir)mek, belirli bir ölçüye uy(dur)mak,
    miyar haline koymak, standartlaş(tır)mak, standardize etmek.
    standardization: ayarla(n)ma, normalleş(tir)me, tekbiçimleş(tir)me, ölçünleş(tir)me, belirli bir ölçüye uy(dur)ma, miyar haline koyma, standartlaş(tır)ma.
tektipçi Adjective
tektipleştirici Adjective
standartlaştırılmış satış sunuşu (işe yeni alınmış satış personelini eğitmek amacıyla deneyimli satış
elemanlarınca hazırlanmış , belirli bir yolu izl
navlun ücretlerini standardize etmek Verb
  1. standardized
standardized price
standardized production
to standardize Verb
to standardize freight charges Verb