surrender

 1. Noun teslim
 2. teslim olmak.
  to surrender oneself to sleep: uyuyakalmak.
 3. teslim etmek.
  surrender oneself to justice: adalete teslim olmak.
 4. haklarından feragat etmek/vazgeçmek.
 5. kendini bırakmak.
 6. ümidini kesmek.
  I surrendered all hope.
 7. herhangi bir duygu veya fikre saplanmak.
 8. iade etmek, mukabelede bulunmak.
  to surrender thanks.
 9. teslim, feragat.
  unconditional surrender: kayıtsız şartsız teslim.
  surrender value: (poliçe)
  iptal edilirse geri alınabilecek değer.
  to make a surrender of principle(s): ilkelerinden feragat etmek.
mallarını alacaklılarına terketmek Verb
özgürlüğünden vazgeçmek Verb
istifa etmek Verb
(iskoçya) kamulaştırma
şartlı teslim Noun, International Law
teslim olmasını istemek Verb
ertelenmiş teslim Noun, Criminal Law
bir köyü aç bırakarak teslim olmasına zorlamak Verb
bir kalenin garnizonunu teslim olmaya çağırmak Verb
teslim olmaya çağrı
kapitülasyon şartları Noun
teslim olma şartları Noun
kayıtsız şartsız teslim
kayıtsız şartsız teslim olma
bir suçluyu teslim etmek Verb
bir suçluyu polise teslim etmek Verb
suçlu yu polise teslim etmek Verb
kira hakkını devretmek Verb
bir patent hakkından vazgeçmek Verb
bir tutukluyu teslim etmek Verb
bir imtiyazdan vazgeçmek Verb
imtiyazdan vazgeçmek Verb
bir kârdan vazgeçmek Verb
bir haktan vazgeçmek Verb
bir teminattan vazgeçmek Verb
teminattan vazgeçmek Verb
bir gemiyi teslim etmek Verb
bir avantajı bırakmak Verb
bir emlakın üzerindeki haklardan feragat etmek Verb
sigorta poliçesini geri satın almak Verb
sigorta poliçesini vermek Verb
kayıtsız şartsız teslim.
(Br) kâr payını geri satın almak Verb
kefaletle teslim olma
kefil oldukları mahkûmu kefillerin adalete teslim etmeleri Noun
kefil oldukları mahkûmu kefillerinin adalete teslim etmeleri Noun
takas için devretmek Verb
araziyi devir ve ferağ etmek Verb
bir imtiyazdan vazgeçme
bir kalenin düşmana teslimi Noun
bir patent hakkından feragat
bir haktan feragat etme
suçluları geri verme
döviz ödemek Verb
kaçak suçluların geri verilmesi
bir kira hakkından vazgeçme
malsahibi ve kiracının aralarında anlaşarak bir kirayı normal bitiş tarihinden önce feshetmesi
mülkiyetten vazgeçme
mahpusların geri verilmesi
kârdan vazgeçme
satış hâsılatının % 25'ini resmi kurdan sterline çevirmesini gerekli kılan ve artık yürürlükte olmayan
İngiliz hükümeti döviz kontrolü yasası
yabancı senetleri satmış olan yatırımcıların
yatırım fonu kullanarak satın almış oldukları dolar primi
kendini kötü etkiye maruz bırakmak Verb
adalete teslim olmak Verb
adalete teslim olmak Verb
polise teslim olmak Verb
zilyetliği terk etmek Verb
mülkiyeti terketmek Verb
hisse senetlerini şirkete geri vermek Verb
hisse senet dilerini şirkete geri vermek Verb
birine bir şeyi teslim etmek Verb
teslim şartları Noun
tahliye etmek Verb
kira hakkını devretmek Verb
gemiyi teslim etmek Verb
tehdit karşısında sinmek Verb
düşmana teslim olmak Verb
kayıtsız şartsız teslim olmak Verb
belli şartlar altında teslim olmak Verb
sigorta poliçesi iptal edildiği takirde poliçe sahibine verilecek para miktarı
geri satınalma değeri (vadesinden önce sigortasını bitirmek isteyen sigortalıya sigorta şirketinin ödeyeceği para tutarı
nakdi tazminat
(hayat sigortası) sözleşmeden feragat eden sigortalının sigortadan aldığı para miktarı
bir şeyin nakit olarak kıymeti
iştira değeri
bir sözleşmenin feshinde ödenecek nakdi tazminat
(hayat sigortası) efektif değer
sermaye değeri
bir şehrin teslim olmasını talep etmek Verb
sevk evrakı karşılığında ödenebilir
sevk evrakı karşılığı ödenebilir
kira hakkını devretme