transaction

  1. Noun iş, işlem, muamele, alışveriş, ticarî muamele.
  2. Noun iş görme, muamele yapma.
bankacılık işlemleri Noun, Civil Law
kredili işlem Noun, Banking
kendi hesabına yapılan işlem
muhasebe işlemi
arbitraj muamelesi
piyasa koşullarına uygun işlem Noun, Law
işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi (ebeveynin evini evladına bir başkasına
kiralıyormuş gibi kiralaması
makul piyasa koşullarında yapılan işlem
bir hukuki muameleden kaçınmak Verb
banka muamelesi
bankacılık işleri Noun
bankanın işlemleri Noun
takas muamelesi
takas işi
borsada spekülatörlerin yaptığı satış işlemi
(Br) borsa spekülatörlerinin satış muamelesi (ileride fiyatın düşeceği umuduyla belli bir fiyat üzerinden
gelecekteki piyasalarda tahvil satması
iki taraflı hukuki muameleler
sahte işlem
taraflardan birinin diğerinden para sızdırmak için başvurduğu sahte işlem
iyi niyetli muamele
primli işlem
kayıp ve kazancın söz konusu olmadığı muamele
köprü kredi muamelesi
borsa spekülatörlerinin borsada yaptığı alım işlemleri Noun
borsa spekülatörlerinin ilerde fiyatların yükseleceğini tahmin edip piyasadan düşük fiyatlarla aldığı
menkul kıymetleri ileride pahalıya satarak kâr e
ticari işlem
ticari muamele
büyük ölçüde sermaye muamelesi
nakit muamele
peşin muamele
takas işlemleri Noun
bir işi bağlamak Verb
muhafazalı muamele
muhafazalı fiil
gerçeğe uymayan işlem
gerçek muameleyi gizlemeye yönelik
hileli muamele
ticari muamele
ticari işlem
tamamlanmış muamele
muamelenin tamamlanması
muamelelerin tamamlanması
döviz muamelesi
döviz işlemi
bir ticari işe girişmek Verb
(US) tasfiye muameleleri Noun
ihracat kredisi işlemi
muvazaalı muamele
muvazaalı işlem
muhafazalı fiil
muhafazalı muamele
mali işlemler
döviz alım satımı
dış ticaret işlemi
dış ticaret işlemi
dövizli işlem Noun, Banking
kambiyo işlemi Noun, Banking
döviz işlemi Noun, Banking
vadeli döviz muamelesi
vadeli döviz işlemi Noun, Banking
vadeli alım satım işleri Noun
vadeli muamele
vadeli işlem
hileli muamele
kur geliri Noun, Accounting
kur farkı geliri Noun, Accounting
borsa oyunları Noun
(Br) taksitli ödeme muamelesi
taksitli ödeme muamelesi
kanuna aykırı muamele
kanunsuz muamele
örnek işlem
ithalat muamelesi
vadeli muamele
sigorta muamelesi
muhasebe işlemi
dahili işlem
emisyon muamelesi
kötü bir trampaya girişmek Verb
kanuni muamele
hukuki muamele
hukuki işlem Noun, Civil Law
yerel işlem
bir alışverişte kaybetmek Verb
kur gideri Noun, Accounting
kur farkı gideri Noun, Accounting
borsa işlemi
pazarlama işlemi
ticari muamele
parasal muamele
para muamelesi
ipotek muamelesi
bir alım satımda aracılık etmek Verb
takas işlemi
ortaklık muamelesi
fiktif alım-satım muamelesi
yasak alışveriş
yasak ticaret
korunmuş bir işlem tasfiye memuru tarafından iptal edilemez
korunmuş işlem
ya da bir kişi müflis ilan edilmesinden sonra
bir şirket tasfiyeye gittikten
genellikle iyi niyetle yapılmış bir işlem
şüpheli muamele
gayri menkul satışı
şansa bağlı akit
kapatılan borsa işlemi
satış muamelesi
menkul değer alım satımı
yarı malî işlem
bir muameleyi iptal etmek Verb
entrikalı işlem
muhafazalı fiil
muvazaalı işlem
sahte muamele
muhafazalı muamele
muvazaalı muamele
muhafazalı fiil
spekülatif işlem
değişik fiyat üzerinden yapılan borsa alım satımı
derhal teslim döviz alımı ve satımı
döviz peşin alım satımı
efektif işlem
vadesiz işlem
spot işlem
peşin muamele
sahte muamele
şüpheli işlem Noun, Banking
konsorsiyum muamelesi
vergiye tabi olmayan işlem
vergiye tabi işlem
vergiye tabi muamele
bir satıcı ve bir tüketici kredisi kaynağından oluşan üçlü iş faaliyeti
ticari muamele
yetki dışı işlem
tamamlanmamış muamele
sendikasyon muamelesi
tek taraflı kanuni muamele
tefeci işlemi
bir muameleyi hükümsüz kılmak Verb
geçersiz işlem
geçersiz muamele
iptali mümkün muamele
iptal edilmiş işlem
iptal edilmiş muamele
tasfiye muamelesi
bir alışverişi iptal etme
bir alışverişi iptal etme
iki taraf arasında belirlenmiş fonların transferi
faturaları ödemeyi kolaylaştırmak amacıyla elde bulundurulan nakit ve menkul kıymetler Noun
işlem bankacılığı Noun, Banking
ahlaka aykırı yapılan muamele
işlem maliyeti Noun, Competition Law
işlem tarihi
harekete dayalı Information Technology
hareket kütüğü Information Technology
peşin para ile yapılan işlem
kendi hesabına yapılan işlem
borsada yapılan vadeli işlem
borsada vadeli işlem
(Br) borsada vadeli işlem
(Br) borsada yapılan vadeli işlem
mal satışı
işlem numarası
ticari işlem
borsa işlemleri Noun
kredi üzerine yapılan işlem
hareket işleme Noun
hareket işleme sistemi Noun
banka dekontu Noun, Banking
muamele belgesi
işlem riski
tek tek yapılan işlemlerin özeti
muamele vergisi
paranın tedavül hızı (belirli bir dönem içinde tedavül eden toplam paranın para miktarına oranı
işlem hacmi Noun, Capital Markets
nakit işlem bildirimi Noun, Banking
nakit işlem bildirimi Noun, Banking
bir alışverişi kârlı bulmak Verb
kur farkı geliri Noun, Accounting
kur geliri Noun, Accounting
kur gideri Noun, Accounting
kur farkı gideri Noun, Accounting
kur geliri Noun, Accounting
kur farkı geliri Noun, Accounting
kur gideri Noun, Accounting
kur farkı gideri Noun, Accounting
vadeli menkul değer muameleleri Noun
işlem güdüsüyle para talebi
borsa komisyonculuğu
şüpheli işlem bildirimi Noun, Banking
şüpheli işlem bildirimi Noun, Banking