high holiday

  1. İsim Musevilerin iki önemli dinî bayram (
    Rosh Hashanah ve
    Yom Kippur) dönemi.