1. = New Mexico.
  2. nanometer.
  3. nautical mile.
  4. nonmetallic.
= New Mexico.