accommodation

 1. uyma
 2. intibak
 3. yerleşme
 4. uzlaştırma
 5. genelde tek yönlü uzlaşma yanlısı bir hareket sonucu uluslararası gerilimde gevşeme
 6. ödünç
 7. istikraz
 8. ev
 9. kat
 10. daire
 11. oda
 12. İsim otel odası
 13. ödünç alan kişi başka bir yerden para buluncaya dek geçecek kısa süre için borç verme
 14. düzenleme
 15. kısa vadeli (bilanço) cari borçlar
 16. İsim uygunluk, uyma, intibak.
 17. İsim uzlaşma, uyuşma, anlaşma.
  to come to an accommodation: uyuşmak, anlaşmaya varmak.
 18. İsim yerleş(tir)me, ağırla(n)ma, rahat, kolaylık.
  It would be a great accommodation to me if you could
  do it: Bunu yaparsanız bana büyük kolaylık olur.
  for your accommodation: size kolaylık olması için.
 19. İsim ödünç/borç para, ikraz, istikraz.
  accommodation bill: kefaletname, borç para alan birine kefil olduğunu bildiren belge.
 20. İsim, İlahiyat bir metnin asıl maksat ve gaye dışında fakat ona benzer bir duruma uygulanması.
 21. İsim uyum: göz merceğinin cismin uzaklığına göre kendi kendini ayarlaması.
Konaklama (NACE kodu: 55) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (NACE kodu: I) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri (NACE kodu: 55.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri (NACE kodu: 55.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Oteller ve benzeri konaklama yerleri (NACE kodu: 55.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Oteller ve benzeri konaklama yerleri (NACE kodu: 55.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer konaklama yerleri (NACE kodu: 55.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer konaklama yerleri (NACE kodu: 55.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler (NACE kodu: 88.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (NACE kodu: 88.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (NACE kodu: 88) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (NACE kodu: 88.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (NACE kodu: 88.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yardım ve barınak
banka hatır senedi
ister bireyin kendi senedi üzerine
ister kendine borçlu bulunulan başka birinin senedinin cirosu üzerine müşteriye verilen kısa süreli bir banka kredisi
banka kolaylıkları İsim
uzlaşmaya varmak Fiil
mürettebat yeri
borsa ve kambiyo simsarlarının bankalardan sadece bir günlüğüne aldığı kredi
borsa ve kambiyo simsarlarının bankalardan sadece bir günlüğüne aldıkları İsim
oturacak yer
ücretsiz yatma
ücretsiz iaşe ve ibate
grup intibakı
tatilde kalma yeri
tatil de kalma yeri
hastaneye yatırma
hastaneye yatma
otele yerleşme
otel odası İsim
otelde kalma
otele yerleştirme
otel de kalma
küçük otel
oturma olanağı
büro olarak kullanılacak odalar
yolcu yerleştirme
intibak süreci
geçici bir yer kiralamak Fiil
kalınacak yer
dinlenme yeri
oturulacak yer
yatacak yer.
depolama tanzimi
borç almak Fiil
turistik konaklama
turist konaklama yeri
turist yerleştirme
banka nız hangisi banka hatır senedi
hatır kabulü
mektup bu gönderme adresi
sadece postanın geldiği adresi
yazışma adresi
bir şirketin gerçek adresi olmayıp
konut tazminatı
düzenli posta seferi yapan gemiler için rıhtımda ayrılan yer
(herhangi bir karşılık beklemeden başka birine yardım amacıyla ciranta olarak imzalanan senet
muvazaa senedi
hatır bonosu İsim
hatır senedi
iskân bürosu İsim
para çeken tasarruf sahibinin belirttiği üçüncü bir şahsa ödenecek olan
bir derneğin bankadaki hesabına yazdığı çek
karşılıksız ciro
hatır cirosu İsim
hatır cirantası İsim
konaklama imkânları İsim
hatır cirosu İsim
hatır cirantası İsim
gemi merdiveni
borda iskelesi.
bir kasabaya veya pazar yerine yakın olduğu için benzeri normal bir araziden daha yüksek kira geliri
sağlayacak özel çiftlik arazisi
spekülasyon amacıyla satın alınmış araziler İsim
geçici kredi
intikal kredisi
hatır bonosu düzenleyen
finansman senedi
hatır bonosu İsim
bir uyuşmazlığın halli
mutabakat Tıp ve Sağlık
bir ya da birden çok kişi tarafından ciro edilen senet
hatır senedi
hatır bonosu İsim
senedin ilk imza sahibine banka kredisi almasını mümkün kılan
hatır senedini imzalayan
sonradan gizlice alınan fazla paranın kendisine iadesi İsim
rüşveti örtbas etmek amacıyla bile bile müşteriden fazla para alınıp
kalmak acak yer mevcuttur
anayoldan uzaktaki evlerde yaşayan kişiler için yapılmış yol
özel yol.
(US) birçok istasyona uğrayan yolcu treni
her istasyonda duran yolcu treni
ev, daire.
anayoldan uzaktaki evlerde yaşayan kişiler için yapılmış yol
kamulaştırma hakkını kullanan bir demiryolu şirketinin onarmak veya yapmak zorunda olduğu köprü
önceden otelde rezervasyon yapmak Fiil
iki geceliğine bir oda rica ediyorum
alacaklılarla uzlaşmak Fiil
yirmi kişilik oturmak acak yer mevcuttur
Kabul ve Barınma Merkezi Özel Isim, Kurum İsimleri