accumulated

toplanmak Fiil
Birikmiş Amortismanlar (-) Muhasebe
birikmiş meblağ
kullanılmamış yıllık izin İsim, Hukuk
ödenmemiş borçlar İsim
birikmiş masraflar İsim
geçmiş yıl zararları İsim, Muhasebe
biriken talep
birikmiş tükenmeler
birikmiş amortismanlar
amortisman ihtiyatı
birikmiş amortisman
Birikmiş Amortismanlar (-) Muhasebe
birikmiş kâr payları , temettüler , dağıtılmamış kârlar , kümülatif tercihl
temettüler
birikmiş kâr payları İsim
dağıtılmamış kârlar
kümülatif tercihli hisse senedi sahipleri için tahakkuk eden ancak ödenmeyen kâr payı
birikmiş kâr payları İsim
(US) kullanılmamış yedek akçe
dağıtılmamış kârlar İsim
dağıtılmamış kârlar
birikmiş gelir
birikmiş gelir , dağıtılmamış kârlar
temettü olarak dağıtılmamış olan safi gelir
birikmiş kazanç
birikmiş faiz
birikmiş izin İsim, İşletme
Geçmiş Yıllar Zararları (-) İsim, Muhasebe
birikmiş kârlar İsim
(bilanço) birikmiş kârlar İsim
birikmiş kârlar İsim
birikmiş kârlar (kâr dağıtımında bir kısmı yedek akçe , bir kısmı da kâr payı olarak dağıtıldıktan sonra
toptan kârdan geriye kalan
bir işte dağıtılmadan alıkonan kazançtan alınan ek vergi
sahiplerine kâr payı olarak dağıtılacak olsaydı kişisel gelir vergisi yüksek olacağı için
birikmiş rezervler İsim
birikmiş kazanç
birikmiş şirket varlığı