sonradan ödenecek
sonra(dan), arkasından, bilâhare. Zarf