answer the purpose

  1. Fiil gayeye matuf olmak
  2. Fiil amacı karşılamak
  3. Fiil istenilen şeyi karşılamak