believe in something

  1. Fiil birşeyin varlığına inanmak
  2. Fiil birşeyin doğru olduğuna inanmak
  3. Fiil birşeyi haklı bulmak
  4. Fiil birşeye güvenmek
birşeyin yapılmasının doğru olduğunu düşünmek Fiil
birşey yapılması gerektiğine inanmak Fiil
birşeyin yapılmasını savunmak Fiil