1. ara(sın)da, aralarında.
  He will arrive between 3 and 4 o'clock.
  air transport between cities:
  şehirler arasında hava taşımacılığı.
  They shared the prize between them: Ödülü aralarında paylaştılar.
  between now and tomorrow: yarına kadar.
  Little/nothing to choose between them: Hepsi bir/aralarında fark yok/ha o ha öteki.
  There is no love lost between them
  k.d. Zaten birbirini sevmezler/birbirinden nefret ederler.
 2. birbirinden.
  He couldn't see the difference between good and bad: İyi ile kötüyü birbirinden ayırt
  edemiyor.
  come/stand between (people): birbirinden ayırmak.
  I hope that nothing comes between us.
zamanı iş ile oyun arasında bölmek Fiil
korkudan süklüm püklüm olmak Fiil
homurdanmak, sözü gevelemek.
kendisini her şeyden mahrum etmek Fiil
aracılık etmek Fiil
ikisi(nin) ortası, ne o ne öteki, ne biri ne öbürü.
The child of Anglo-Indian parents, he felt somehow
betwixt and between: İingiliz ve Hintli ana-babadan doğan çocuk kendini ne İngiliz ne de Hintli hissediyordu.
araya/aralarına girmek, birbirinden ayırmak.
Parents came between lovers.
ayırmak Fiil
aralarındaki farkı belirtmek/söylemek/göstermek.
Can you distinguish between these two objects?
aynı zaman süresini tanımak Fiil
arasında uyumu bozmak Fiil
ayırmak Fiil
arasına düşmek.
nadir, pek seyrek.
çok/pek seyrek.
In Nevada the towns are few and far between: Nevadada kasabalar pek seyrektir.
aracı
aradaki bir yere yakışmak Fiil
arabulucu
aracı
iki kişi arasında mesaj taşıyan
arasında.
rows of trees with grass in between: sıra sıra ağaçlar arasında çimenlik.
ara bozmak Fiil
... ile ... arasında aracılık etmek Fiil
arabuluculuk yapmak Fiil
bir politikacıyı karalamak amacıyla söylenen yalan
antrparantez
aramızda, gizli.
between you and me, I think he's rather stupid: Söz aramızda, bence o aptalın biridir.
iki ateş arasında, kurtuluş umudu olmayan tehlikeler arasında. Scylla
iki ateş arasında.
mevsim arası
iki tehlike arasında, çaresizlik içinde, (aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım).
iki ateş arasında, çok zor durumda.
satır arası
satırlar arasında
üç ila beş kişi
iki ateş arasında, zor/çıkmaz durumda.
be between two fires: iki ateş arasında kalmak, her iki
tarafın da hücumuna uğramak, çıkmaza saplanmak.
bazen, arasıra, zaman zaman.
aramızda, gizli.
between you and me, I think he's rather stupid: Söz aramızda, bence o aptalın biridir.
aramızda, gizli.
between you and me, I think he's rather stupid: Söz aramızda, bence o aptalın biridir.
söz aramızda, çok gizli, mahrem.
iki taraf arasında hakemlik yapmak Fiil
gemi kaptanı ile tayfa arasındaki anlaşma
aralarında ne geçtiyse
bir davanın tarafları arasındaki anlaşmazlıkta hakemlik etmek Fiil
taraflarca anlaşıldığı üzere
A ile B arasındaki ilişki bağlamında
hesaplar arası transfer (hesaplar arasında periyodik fon transferi yapılmasını sağlayan bir mevduat hizmeti
... ile ... arasında kalmak Fiil
A veya B'yi seçmek Fiil
A veya B'den birini seçmek Fiil
A ile B arasında tercih yapmak Fiil
iki teknenin birbirine bindirmesi
aralarına girmek Fiil
aralarını bozmak Fiil
birinin birşeye dikkatini vermesini engellemek Fiil
biriyle birşeyin arasına girmek Fiil
iki kişi ara sına girmek Fiil
devletler arası sözleşme
bir suçun bir diğer suçla aynı anda yer alması
bankalar arası işbirliği
bankalararası işbirliği
millet-ordu işbirliği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
taraflar arasında anlaşma
doğru ile yanlışın belirlenmesi
(iki sayı/miktar arasındaki) fark.
The difference between 6 and 11 is 5.
difference in age:
yaş farkı.
difference in temperature: sıcaklık farkı.
What is the difference in temperature between the day and the night?
iki hesabın birbirini tutmaması
kişiler arasında fark gözetmek Fiil
politikada rakip gruplar arasında ihtilaf
benzer görünen davaları birbirinden tefrik etmek Fiil
iki sonuç arasında fark
masrafları taraflar arasında paylaştırmak Fiil
giderleri taraflara paylaştırmak Fiil
iki taraf arasında bir uzlaşmaya varmak Fiil
aynı hakka sahip alacaklılar İsim
alacaklılar arasında eşitlik
taraflar arasında adilane anlaşma
Yerel Yönetimler ve Yerel Topluluklar Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
iki iş arasında bocalamak, iki işi birden yapmaya çalışırken hiçbirini yapamamak (iki cami arasında beynamaz olmak).
zengin ile fakir arasındaki uçurum
iki kişi arasındaki bozuşmayı düzeltmek Fiil
şaşırtmak, hayran/meftun etmek, çok iyi etki bırakmak.
Lisa hit Joe between the eyes the moment he saw her.
aralarında pek benzer taraf göremiyorum
iki memleket arasındaki ticaret akışını durdurmak Fiil
trenlerin kalkma saatleri arasında geçen zaman
ortak arasında ortak girişim
doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmek Fiil
karı-koca arası mal rejimi
aramızda teati olan mektup bular İsim
doğru ile yanlış arasındaki çizgi
geçmiş ile gelecek arasındaki bağ
geçmiş ile gelecek arasındaki bağ
iki ülke arasında siyasal uyuşmazlık
parantez içine almak Fiil
10 ile 20 arasında olmak Fiil
birşeyden birşeye kadar kapsamak Fiil
birşeyle birşey arasında değişmek Fiil
birşeyle birşey arasında değişiklik göstermek Fiil
iki devletin birbiriyle uzlaşması
arz ve talep oranı
arz ve talep arasındaki oranı
gizli/kapalı anlamı sezmek/anlamak, sezmek, farkına varmak,
argo çakmak.
gizli anlamı keşfetmek/sezmek, ne kastedildiğini anlamak/sezmek, dilinin altındakini keşfetmek.
If
you read between lines, this letter is really a request for money.
gizli anlamı çıkarmak Fiil
dikkatle okumak Fiil
gizli anlamlar çıkarmak Fiil
neden ile sonuç arasındaki ilişki
politik partiler arası rekabet
iki ülke arasında mekik dokumak Fiil
bir sorunu ilgili bakanlıklar arasında çözmek Fiil
civarında, dolaylarında, takriben.
He is somewhere about fifty: Yaşı elli civarındadır.
somewhere
about nineteen-eighty. somewhere between nineteen-eighty and nineteen-eightyeight. somewhere in the 1980's.
çakıştırmak Fiil
birşeyi birilerine paylaştırmak Fiil
birşeyi birileri arasında paylaştırmak Fiil
birşeyi birilerine bölüştürmek Fiil
iki şey arasında denge kurmak Fiil
iki şey arasında dengeyi sağlamak Fiil
iki şeyi dengelemek Fiil
gemi azıya almak Fiil
tarafları yatıştırmak Fiil
gemilerin çarpışması sis yüzündendi
aralarında bir hısımlık var
görünürde iki olay arasında bağlantı yok
birbirlerini hiç sevmezler İsim
Aramızda birşey yok.
Aralarında hiç fark yoktur/Ha o, ha öteki, farketmez.
Aramızda kalacak.
Kimseye söylemek yok.
bir türlü karar verememek, bir dala konamamak.
aşağı tükürsem sakalıma yukarı tükürsem bıyığıma
iki taraf arasında hakemlik yapmak Fiil
raporlar arasında ayrılık
iki fikir arasında sallanmak Fiil
sıra ağaçlar arasından görünen manzara
iki fikirden hangisini seçeceğini bilememek Fiil
...'le aranızda birşey mi var?
iki fikir arasında bocalamak Fiil
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Milli Hukuk ile İkametgah Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk