1. iş, hizmet.
  a full-time: sürekli/tam süreli iş.
  part-time job: geçici/kısa süreli iş, kısmî
  mesai.
  This is a hard job: Bu zor bir iş.
  This is not everybody's job: Bu iş her babayiğidin harcı değil!
  We had a job to get there: Oraya güçlükle gidebildik/gidinceye kadar akla karayı seçtik.
 2. görev, vazife, sorumluluk.
  It is your job to clean the house.
 3. memuriyet, makam.
  be out of job: açıkta/işsiz kalmak, memuriyetten/işinden atılmak.
 4. iş, husus, koşul, ahval, durum.
  to make the best of a bad job: elverişsiz bir durumdan yararlanmak/azamî
  yarar sağlamak.
  That's a bad job! Kötü bir durum! Aksilik!
  It's a good job that: Bereket versin ki …
  give someone up as a bad job: bundan hayır gelmez diye bırakmak/vazgeçmek.
 5. üzerinde çalışılan parça/iş.
  make a good/fine job of sth: işini iyi/lâyıkı ile yapmak.
 6. çalışma yöntemi/usulü.
 7. hileli iş, dalavere, şahsî çıkar sağlayan resmî iş/karar.
  Suspected the whole incident was a put-up job.
 8. otomobil.
  a sports job : spor otomobili.
 9. (a) hırsızlık, cürüm.
  pull a bank job: banka soymak.
  He's in prison for a job he did in Paris.
  (b) zarar veren iş/eylem, dayak.
  He did a job on him: Ona temiz bir dayak attı.
  John's been in hospital since Paul did that job on him.
 10. götürü iş yapmak.
 11. toptancılık/komisyonculuk/simsarlık yapmak, toptan mal alıp pahalıya satmak, istifçilik/ihtikâr yapmak.
 12. görevini kötüye kullanmak, suiistimal yapmak, resmî görevinden yararlanarak şahsî çıkar sağlamak.
 13. job out: iş vermek, görev dağıtmak, bir işi/kontratı parçalara ayırıp yapacak kimselere paylaştırmak.
 14. iş yapmak.
 15. dolandırmak, kandırmak.
  They jobbed him out of his property: Onu kandırıp mülkünü elinden aldılar.
 16. (araba vb.) kiralamak/kiraya vermek.
 17. (bkz: jab )
 18. Sıfat kiralık.
  job carriage at 2 guineas a day.
 19. Sıfat iş yapmaya mahsus.
  a job shop: iş yeri, atelye.
 20. Sıfat iş+, iş/görev ile ilgili.
  job security: iş güvenliği.
 21. Sıfat toptan (alınan/saatılan vb.).
iş inde çıkmaza girmek Fiil
işinde çıkmaza girmek Fiil
işinde henüz acemi olmak Fiil
işinin ehli olmamak Fiil
işini başaracak nitelikte olmak Fiil
işinıbaşaracak nitelikte olmak Fiil
ruhsal sıkıntılarını işine bağlamak Fiil
işini bırakmak/terketmek.
işini iyi yapmak Fiil
işinıiyi yapmak Fiil
bir işten birdenbire çıkmak Fiil
işini bırakmak Fiil
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kespetmiş olmak Fiil
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kazanmış olmak Fiil
açıkta kalmak Fiil
işini yapmaya ehil olmama
iş inin girdisini çıktısını bilmek Fiil
işinin girdisini çıktısını bilmek Fiil
işinden ayrılmak Fiil
işini kaybetmek Fiil
kendine bir iş bulmak Fiil
ipi koparmak Fiil
işinıbırakmak Fiil
(US) işini bırakmak Fiil
istifa etmek Fiil
işinden istifa etmek Fiil
iş inde tembellik etmek Fiil
işinde tembellik etmek Fiil
görevden istifa etmek Fiil
ziftlenmek Fiil
bütün kaynaklarını bir işe tahsis etmek Fiil
işini bırakmak, istifa etmek.
işini yapmaya ehil
yüksek ücretli iş
işini bitirip teslim etmek Fiil
üstünkörü işçilik
esas iş
başlangıç işi
olmayacak iş
başarılamayacak iş
özensiz iş
hesaplanabilir iş
inşaat işi
sonu olmayan iş
masa başı işi
oyuncak
çocuk işi
ilk iş
işe yeni girenlerin çalıştırıldığı iş
kârlı iş
(US) arpalık iş
tam gün iş
fultaym iş
devlet işi
yarım günlük iş
zor meslek
yüksek vasıflı memur gerektiren iş
kilit pozisyon
yeknesak iş
pis iş
yarı zamanlı iş İsim, İstihdam
planlama işi
itibarlı mevki
profesyonel iş
komplo
entrika
denetim işi
sorumluluk isteyen iş
rutin iş
acele iş
münhal kıtlığı
sekreterlik işi
fabrika işi
benzer iş
rahat iş
öğretmenlik
geçici iş
terfi etme olanağı olmayan iş
terfi imkânı olmayan iş
ucuza götürü anlaşma
yüksek maaşlı iş
çetin iş
öğrencinin eğitimi sırasında bulduğu iş
büro işçisi
iş ilanı İsim, İnsan Kaynakları
(US) iş analizi
örgüt içinde görevlerin incelenmesi
iş ilanı İsim, İnsan Kaynakları
işe başvuran
iş alanı İsim, İstihdam
iş verme
münhal iş
bıkkın
iş tarifi
iş kartı
işin özellikleri İsim
(US) iş sınıflandırması
iş şartları İsim
iş içeriği
istisna akti
işin veya sözleşmenin ayrıntılarının tek tek maliyeti (maliyet tutarını her kalem maliyeti ait olduğu iş parçalarına bölme
(US) iş danışmanı
istihdam yaratma İsim, Ekonomi
işçi çıkarma
iş tanımı İsim, İşletme
(US) iş listesi
ehliyetlere göre işbölümü
(US) iş ayırımı yapma
iş ayırımı yapma
iş görevleri İsim
iş verimi
iş performansı
iş hevesi
çalışma hevesi
işi büyütme
iş hevesi
(US) iş değerlendirme (bir işin ne kadar ücret gerektirdiğini araştırma
iş değerlendirme faktörleri (eğitim , deneyim , alınacak kararların niteliği
sıra malı
tapon mallar İsim
tapon mal
işlerin derecelendirilmesi
iş tehlikeleri İsim
iş arama
iş güvensizliği
iş düzensizliği
iş görüşmesi İsim, İnsan Kaynakları
iş arayan
işbilgisi
çalışma yeri düzeni
tapon mal
iş kaybı
iş kaybı
işçi piyasası
her iş için verilmiş numara
iş teklifleri İsim
metinlerin el ile dizildiği basımevi
iş imkanı İsim, İstihdam
işlerin gidişi
(US) iş emri
sipariş emri
iş performansı
iş ilanı İsim, İnsan Kaynakları
maaş yükseltme
işveren
meslek güçlükleri İsim
iş soru formu
iş isteyenlerin kuyruğu
iş değerlendirmesi
iş hayatıyla ilgili geçmişi
iş koşulları İsim
iş sınırlandırma
iş tehlikeleri İsim
(US) iş rotasyonu
iş rotasyonu
iş tatmini
(US) çalıştığı işten memnun olma
çalıştığı işten memnun olma
iş arama
(US) iş arayan
iş satışı
büyük bir partiden elde kalan malların düşük fiyatla satışı
iş kıdemi
hisse senetleri simsarlığı ile uğraşmak Fiil
iş bölüşümü
tam günlük bir iş için iki kişinin sorumluluk yüklenmesi
iş kıtlığı
(US) meslek pozisyonu
bilgi ve deneyim ve işin başarılarıyla tamamlanması için gerekli niteliklerin ayrıntılı tanımı
aranan vasıflar (örneğin bir iş tanımında) İsim, İşletme
iş standardizasyonu
iş başlaması
iş statüsü
meslek ehliyet testi
yazıldığı kart
(US) bu işin yapıldığı süre
meslek adı
iş eğitimi
münhal yer