commodity paper

  1. (US) emtia vesikaları ile teminat altına alınmış senet
  2. (ithalatın finansmanında kullanılan kredilere karşı teminat olarak kullanılan kambiyo senedi ; emre yazılı
    senetler , poliçeler gibi ciro edilebilir k
  3. emtia senedi
  4. emtia vesikaları ile teminat altına alınmış senet