1. İsim derece, radde, kerte.
  to some degree = to a certain degree: bir dereceye kadar.
  in some degree
  : bir derece.
  in the highest degree: en yüksek derecede, son raddede.
  in the slightest degree: zerre kadar.
  He cannot be trusted in the slightest degree.
  by degrees: derece derece, kademe kademe, yavaş yavaş, tedricen, gittikçe.
  He is getting better by degrees, but it will be some time before he is completely well.
  by slow degrees: yavaş yavaş, azar azar.
 2. İsim (toplumsal) mevki, tabaka.
  of high degree: yüksek tabakadan.
 3. İsim, Geometri derece: daire çevresinin 1/360 ı.
  An angle of 30 degree: 30°'lik bir açı.
 4. İsim, Fizik sıcaklık derecesi.
  The temperature is +20 degrees in the shade.
 5. İsim, Coğrafya enlem/boylam derecesi.
  36 degrees of lattitude: 36 boylam derecesi.
 6. İsim paye, rütbe, unvan, (üniversite) derece(si).
  to get one's degree: üniversiteden mezun olmak/diplomasını
  almak.
  Ph D degree: Doktora derecesi.
  I had taken an engineering degree (or a degree in engineering) at the Technical University of İstanbul.
 7. İsim, Matematik derece, mertebe, bir denklemin derecesi: (a) denklemde en yüksek üslü bilinmeyenin üssü, (b) terimlerdeki
  değişkenlerin üsler toplamının en büyüğü.
 8. İsim, Gramer karşılaştırma derecesi.
  comparative degree: artıklık derecesi.
  superlative degree: üstünlük derecesi.
 9. İsim, Hukuk suçun ağırlık derecesi.
  first degree murder = murder in the first degree: kasıtlı/taammüden adam
  öldürme.
  third degree
  k.d. suçluyu konuşturmak için işkence yapma.
 10. İsim akrabalık derecesi, kuşak, batın, göbek.
  a cousin of the second degree.
 11. İsim, Müzik notanın gam içindeki yeri.
 12. İsim basamak.
istinaf etmek Fiil, Hukuk
serbestlik derecesi İsim, İstatistik
istinaf etmek Fiil, Hukuk
istinaf İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
birinci derece yanık İsim, Tıp
birinci derecede yanık İsim, Tıp
istinaf mahkemesi İsim, Hukuk
dördüncü derece yanık İsim, Tıp
dördüncü derecede yanık İsim, Tıp
Oxford'dan mezun olmuş olmak Fiil
yüksek lisans İsim, Eğitim
yüksek lisans derecesi İsim, Eğitim
tezli yüksek lisans İsim, Eğitim
tezsiz yüksek lisans İsim, Eğitim
istinaf dilekçesi İsim, Hukuk
ikinci derece yanık İsim, Tıp
ikinci derecede yanık İsim, Tıp
üniversiteden mezun olmak Fiil
master diplomasını almak Fiil
üçüncü derece yanık İsim, Tıp
üçüncü derecede yanık İsim, Tıp
üniversite diploması ve doktora
yüksek (akademik) derece: M.S., Ph.D. vb..
ikinci derecede fiili tecavüz
önlisans
ön lisans İsim, Eğitim
yüksek derecede
edebiyat fakültesi diploması
fen fakültesi diploması
lisans diploması İsim, Eğitim
üniversite mezuniyeti
mezuniyet
bakalorya
(US) üniversite diploması
bir paye vermek Fiil
bir diploma vermek Fiil
bir akademik paye vermek Fiil
bir diploma vermek Fiil
bir diploma (paye) verme
doktorluk payesi, doktora derecesi. İsim
iktisat diploması
eşit derece
eşit derecede
derece almak Fiil
derece elde etmek Fiil
bir mahkûma itiraf ettirmek için cebri tedbirler almak Fiil
doktora sınavına girmek Fiil
doktor payesi
yüksek derece
üniversite diploması sahibi olmak Fiil
diploma sahibi olmak Fiil
doktoralı Sıfat, Eğitim
(Br) uzmanlık sınavı
fahri paye
fahri doktorluk
kabul edilebilecek derecede
müsaade edilebilecek derecede
kabul edilebilecek ölçüde
üniversite diploması almak Fiil
Mason derecesi
master derecesi, lisans ötesi yüksek öğrenim derecesi/diploması. İsim
yüksek lisans İsim, Eğitim
ölüm cezasını gerektiren adam öldürme
ölüm cezası gerektiren adam öldürme fiili
kasten veya taammüden olmayan cinayet
kasten veya taammüden olmayan adam öldürme
bir tartışma sırasında hiddete kapılıp adam öldürme
önemsiz derecede
hiçbir şekilde, asla, hiç de … değil.
(İngiliz üniversitelerinde) orta mezuniyet derecesi.
poll, poll degree ile ayni anlama gelir. İsim
poll ile ayni anlama gelir. (İngiltere-Cambridge üniversitesinde) iftihar listesine geçmeyen mezunlar.
ölçü
bir mahkûmu itirafa zorlamak için cebri tedbirlere başvurmak Fiil
üniversite okumak Fiil
dördüncü dereceden akraba
dördüncü dereceden akrabalık
üniversite diploması alma şartları İsim
fen diploması
(yanıklar ile ilgili olarak) ikinci derece
zerre kadar
(a)
ABD karakolda sorgu sırasında yapılan işkence, (b) üçüncü sınıf duvar ustası.
bir dereceye kadar
bir dereceye kadar Zarf
nisbeten az/hafif/zararsız derecede.
bir dereceye kadar
önlisans
ön lisans
lisans diploması İsim, Eğitim
lisans derecesi İsim, Eğitim
yüksek öğretim diploması
üniversite diploması
denklik öğrencisi İsim, Eğitim
aranan (personel) sadece üniversite mezunu
mezuniyet sınavı
doktora unvanı verme
doktora unvanı veren üniversite
diploma veren üniversite
akrabalık derecesi
inanç derecesi
bakım derecesi
karşılaştırma derecesi
kan hısımlığı derecesi İsim, Hukuk
kan hısımlığı derecesi
bir gözlemde olabilecek hata ölçüsü
gelişme düzeyi
kalkınma derecesi
gelişim derecesi
gelişim düzeyi
sakatlık derecesi
takdir derecesi
doktora derecesi
sıvı derecesi
bağımsızlık sayısı: istatiksel sınamalarda karara ulaşmak için gerekli olan bağımsız gözlem ya da aralık sayısı. İsim, İstatistik
serbestlik derecesi. İsim
donma noktası altındaki soğukluk derecesi (Fahrenheit olarak).
10 degrees of frost is equivalent to
22°F. There was 20 degrees of frost last night and the river's completely frozen.
nem derecesi
rutubet derece
bağımsızlık derecesi
paralel derecesi
eğitim düzeyi
kültür (eğitim) düzeyi
serbestleşme derecesi
likitide derecesi
likidite derecesi
meridyen derecesi
işleme derecesi
kalite derecesi
hısımlık derecesi
akrabalık derecesi
akraba yakınlığı
ilişki derecesi
sorumluluk düzeyi İsim
sorumluluk derecesi İsim
risk derecesi
doygunluk derecesi
kendi kendine yetme derecesi
kendi kendine yetme derecesi
ivedilik derecesi
yararlılık derecesi
fayda derecesi
yararlık İsim
lisans diploması İsim, Eğitim
tıptan mezun olmak Fiil
birine bir akademik paye vermek Fiil
gerekli titizlik ve beceriyi göstermek Fiil
daha büyük bir beceri göstermek Fiil
Fahrenhayt derecesi/ölçeği.
birinci derecede yanık
kasten ve taammüden adam öldürme
idamlık adam öldürme fiili
büyük dikkat ve titizlik
askeri rütbe
tali yanık.
ancak taammüden olmayan adam öldürme
(a) n'inci kuvvet, (b) son derece, son kerte.
işkenceli sorgulama
o kadar ki … İsim
lisans diploması İsim, Eğitim